П О Г О Д Ж Е Н О                                        З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Голова ПК ЦПО «Соняшник»                        Директор ЦПО «Соняшник»

 

______________Тетяна Ільюшина                        _____________Ліля Ляшенко

 

 

К О Л Е К Т И В Н И Й    Д О Г О В І Р

укладений між адміністрацією

Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник»

в особі його директора

Лілі Ляшенко

і профспілковим комітетом

від імені трудового колективу

в особі Тетяни Ільюшиної

на 2021-2026 р.р.

 

 

 

 

 

 

Схвалено

на зборах трудового колективу

08 жовтня 2021 року

Протокол № 2

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між директором і профспілковим комітетом
Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді Соняшник”
на 2021-2026 рр
.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Колективний договір укладено згідно із Законом України «Про колективні  угоди», Кодексом законів України «Про працю», Статутом Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник», з урахуванням положення Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України та профспілковими об’єднаннями України, галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України і ЦК профспілки освіти і науки.

В Договорі встановлюються нормативні положення, що регулюють умови праці, соціальний захист, відпочинок.

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

1. Цей колективний договір укладено на 2021-2026 рр.

2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу (протокол № 2 від 08 жовтня 2021 року) і набуває чинності з дня його підписання.

3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.

4. Сторонами колективного договору є

-         профспілковий комітет, який відповідно до ст.247 КЗпП України представляє інтереси працівників ЦПО «Соняшник» в галузі освіти, праці, побуту, культури.

5. Директор ЦПО «Соняшник» визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників ЦПО «Соняшник» в колективних переговорах.

6. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

 

7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

8. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників закладу.

9. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, генеральної, галузевої, регіональної угод між Міністерством освіти і науки України профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

10. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у п'ятиденний термін з дня їх отримання іншою стороною.

11. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

12. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за два місяці до закінчення строку дії колективного договору.

13. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у трьохденний термін підписують колективний договір. Після підписання колективний договір спільно подається для відомчої реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади. Через п'ять днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома профспілкового комітету, працівників установи.

РОЗДІЛ II. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Адміністрація зобов’язується:

1. Забезпечити ефективну діяльність ЦПО «Соняшник», виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи ЦПО «Соняшник», поліпшення становища працівників.

2. Виходячи із реальних умов одержання бюджетних та позабюджетних коштів, забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ЦПО «Соняшник», створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

 

3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якості праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.

4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих у відповідному напрямку діяльності, якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.І.ст.40 КЗпП України.

5. Забезпечити протягом навчального року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст.42-1 КЗпП України ).

6. Використовувати контрактну форму трудового договору для пенсіонерів та новоприйнятих працівників відповідно до тарифікації та штатного розпису.

7. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

8. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз'яснити під розписку його права, обов'язки, інформувати про умови праці, права на пільги відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.

9. Залучати до викладацької роботи працівників інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб на умовах погодинної оплати, за договором.

10. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

11. Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.

12. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки працівників.

13. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.

14. Забезпечувати гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

15. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 3 дні до їх запровадження.

16. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому збереження оплати праці згідно з чинним законодавством.

17. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників до їх виходу у відпустку. Навчальне навантаження, в об'ємі менше тарифної ставки, встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

 

18. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

19. Режим роботи, графіки роботи, розклад занять затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.

20. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи:

- для жінок, що мають двох і більше дітей віком до7 років;

- для тих, хто поєднує роботу з навчанням;

21. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених Статутом закладу).

22. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки та надання додаткового вихідного дня.

23. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день наданням вихідних в інші дні.

24. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше березня поточного року і доводити до відома працівників.

25. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

26. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника, основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року №346 ).

27. Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 346) за умови пред’явленої путівки, або за важливих сімейних обставин при наданні відповідних документів.

28. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним законодавством (ст.8 Закону України «Про відпустки», накази Міністерства праці та соціальної політики України №7 від 1.10.1997 року та №18 від 05.02 1998 року; лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.1998 року №1/9-96).

29. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, за їх бажанням, щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування вихідних. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів, особам, які взяли під опіку дітей. Матерям-одиночкам, які мають дітей віком до 18 років, надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів.

30. Надавати відпустку без збереження заробітної плати у разі:

- особистого шлюбу - 3 дні,

- при народженні дитини в родині - 2 дні,

- шлюбу дітей - 3 дні,

- смерті близьких - 3 дні (п.3.3.4. Галузевої угоди).

31. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України «Про відпустки» ).

32. Забезпечувати дотримання працівниками трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

33. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а в разі виникнення, забезпечувати їх вирішення згідно з чинним законодавством.

34. Забезпечувати необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

Профком зобов'язується:

1. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права й обов'язки.

2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення навчального навантаження.

4. Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані профкому відповідно    до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України                        (з врахуванням змін і доповнень, внесених згідно з листом Міністерства освіти України від 18.04.94р № 1\ 9-88).

5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

Сторони угоди домовились про наступне:

РОЗДІЛ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

1. При прийомі на роботу ознайомлювати працівників з відповідним наказом, умовами праці та її оплатою.

2. Роз’яснювати права і обов’язки працівників у відповідності з посадовими інструкціями.

3. Інструктувати працівників з охорони праці і техніки безпеки, санітарії, гігієни, протипожежної безпеки та організації роботи з охорони життя і здоров’я дітей.

3. На всіх працівників, які працюють в установі більше 3-х днів, заводити трудові книжки у відповідності з Інструкцією «Про ведення трудових книжок».

4. У випадку розірвання трудового договору в день звільнення працівнику видається належним чином оформлена трудова книжка і подаються документи          у централізовану бухгалтерію для остаточного розрахунку.

Адміністрація зобов'язується:

1. Забезпечити тарифікацію педагогічних працівників на початок навчального року, своєчасне уточнення тарифікації педпрацівників у зв’язку зі зміною педагогічного стажу, освіти, категорії, розряду за підсумками атестації.

2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів                    з профкомом - не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

3. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення груп, робочих місць. У випадку об'єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.

4 .При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1ст.40 КЗпП України:

 

- повідомляти не пізніше, як за два місяці, у письмовій формі державну службу зайнятості про звільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;

- при прийомі на роботу та звільненні працівників подавати необхідні документи в міський Центр зайнятості та Білоцерківську об’єднану державну податкову інспекцію;

- направляти працівників на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середньої заробітної плати на весь період навчання.

5. При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

Профспілковий комітет зобов'язується:

1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту працівників, яких передбачується звільнити.

2. Забезпечувати захист працівників, яких передбачується звільнити, згідно       з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП. Не допускати звільнення                  за ініціативою адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей до трьох років (до шести років-частина друга статті 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст.184 КЗпП України).

3. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією діючих правил прийому, переведення на іншу роботу або звільнення з роботи. Систематично (1раз на рік) перевіряти порядок ведення та збереження трудових книжок.

4. Сторони домовились, що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці        і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також: особам передпенсійного віку.

РОЗДІЛ IV:  ОПЛАТА ПРАЦІ.

Адміністрація зобов'язується:

1. Забезпечувати в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.

2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені  в колективному договорі умови оплати праці.

3. Відповідно до ст.15 Закону України "Про оплату праці" погоджувати              з профспілковим комітетом умови оплати праці в закладі.

4. Спільно з профкомом:

- здійснювати преміювання працівників закладу,

- виплачувати винагороди за результатами роботи.

5. Нарахування і виплату заробітної плати здійснювати згідно ст.115 КЗпП.

6. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 10 КЗпП України).

7. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

- заміщення протягом менше ніж двох місяців тимчасово відсутніх педагогів;

- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи. При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

9. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться                 з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, т.д.), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов'язків.

10. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації, відповідно до п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, виплачувати до кінця навчального року:

- у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми       на ставку, - заробітну плату виплачувати за фактичну кількість годин;

 

- у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку, - заробітну плату виплачувати за ставку, коли немає можливості цих педагогічних працівників довантажити навчальною роботою в даному закладі         за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;

 

11. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулась подія, пов'язана з відповідними виплатами,                 з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанови Кабінету Міністрів України №100 від 8 лютого 1995 року., №348 від 16 травня 1995 року).

 

12. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст.7 Закон України «Про охорону праці»).

 

13. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст.10 Закону України «Про охорону праці»).

14. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

- з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п.п.1,2,6 ст.40, ст.39, КЗпП (при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) у розмірі не менше середнього місячного заробітку;

- у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства      і зобов'язань колективного договору з охорони праці у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП, ст7. Закону України «Про охорону праці»).

15. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 35% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи   в нічний час (п.93 Інструкції про порядок обчислення зарплати працівникам освіти).

16. Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають на період з 22.00 до 6.00 (п.3.3.2. Галузевої угоди).

Профком зобов'язується:

1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосується оплати праці (ст.ст.45,141,147-1 КЗпП, ст.36 Закону України «Про оплату праці», ст.18, Закону України «Про колективні договори і угоди»).

4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП).

5.Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст.112 Цивільно-процесуального кодексу).

6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових вправ та інтересів членів профспілки (ст.121 Цивільно-процесуального кодексу).

 

7.Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст.19 Закону України «Про прокуратуру», ст. 259 КЗпП).

8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАЦІ

Адміністрація зобов'язується:

1. Встановити строк вивільнення (1 годину щодня) уповноважених з питань охорони праці від основної роботи із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов'язків.

2. Щорічно здійснювати аналіз виробничого травматизму і профзахворювань, розробляти конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.

3. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.

4. Систематично забезпечувати прибиральниць службових приміщень              та робочих миючими засобами (додаток № 2).

5. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

а) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання      і переміщення важких предметів жінками (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12. 1993р. №241 ).

6. Відшкодовувати працівникові збитки, заподіяні йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у повному розмірі втрачений заробіток відповідно до законодавства, а також сплачувати потерпілому (членам сім'ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону праці». Відшкодовувати потерпілому витрати на лікування, протезування та інші види медичної соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається  в установленому порядку(ст. 11 Закону України «Про охорону праці»).

 

7. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.

 

8. За кошти бюджету організовувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів основних працівників (ст.18 Закону України «Про охорону праці»).

 

9. На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці (ст.19 Закону України «Про охорону праці»).

10. Виконати до 14.10.2021р. всі заплановані заходи по підготовці до роботи     в зимових умовах.

11. Сприяти належному утриманню санітарно-побутових приміщень.

12.Сприяти організації навчально-виховного процесу в умовах карантинного обмеження  на період корона вірусної хвороби COVID-19

13. Вести роз’яснювальну роботу з працівниками ЦПО «Соняшник» на рахунок вакцинації та інших заходів для попередження інфекцій та епідемій.

14. Сприяти організації навчально-виховного процесу в умовах карантинного обмеження  на період коронавірусної хвороби COVID-19 за  змішаною та дистанційною формою навчання в позашкільному закладі за запитом  та згодою батьків, якщо в закладі освіти менше 80% вакцинованих працівників, то навчання в такому закладі освіти має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання.

Профком зобов'язується:

1. Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці.

2. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів       з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

3. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати                їх застосування.

4. Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками пропозицій громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

5. Регулярно виносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

 

РОЗДІЛ VI

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Адміністрація зобов'язується:

 

1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки із захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

 

2. Безкоштовно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо  (ст. 249 КЗпП України).

 

3. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або, позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

 

4. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

 

5. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

 

 

РОЗДІЛ VII:

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

Сторони зобов'язуються:

 

1. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

 

2. Двічі на рік ( червень, січень-лютий) спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах трудового колективу.

 

3. У разі несвоєчасного виконання або невиконання зобов'язань аналізувати причини та вживати термінових заходів щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у  невиконанні  положень  колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Профком зобов'язується :

 

вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП).

 

За дорученням трудового колективу.

 

 

 

Директор                                                        Голова профкому

ЦПО “Соняшник”

_________________ЛіляЛяшенко                _______________Тетяна Ільюшина

Склад комісії

по розробці проекту колективного договору,

 змін і доповнень до нього та веденню переговорів

Співголова комісії від профспілкового комітету -         Тетяна Ільюшина

Співголова комісії-власник                                -         Ліля Ляшенко

Члени комісії від профкому у складі двох осіб:

Члени комісії від власника у складі двох осіб:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЦПО «Соняшник»

_________________Ліля Ляшенко

 

Додаток № 1

до колективного договору

 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою:

 

  1. 1.Нанесення лако - фарбувальних покриттів, ґрунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій (епоксидних). 

  2. 2.Обробка деревини та інших матеріалів антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами. 

  3. 3.Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд. 

  4. 4.Робота по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель. 

  5. 5.Охорона колективної і приватної власності об’єктів. 

 

 

 

 

Заступник директора

з адміністративно - господарської роботи                         Ірина Кирпич

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЦПО “Соняшник”

_________________ Ліля Ляшенко

Додаток № 2

до колективного договору

 

Перелік професій, яким встановлюється безкоштовна видача мила:

 

  1. 1.Прибиральник службових приміщень. 

  2. 2.Робітник. 

  3. 3.Керівник гуртка академічної скульптури. 

 

Перелік професій, які отримують безкоштовно спецодяг:

 

  1. 1.Прибиральник службових приміщень. 

  2. 2.Робітник. 

 

 

 

 

 

Голова ПК                                                                Тетяна Ільюшина

 

ПОГОДЖЕНО                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету                        Директор ЦПО «Соняшник»

ЦПО «Соняшник»

______________Тетяна Ільюшина                        ______________ Ліля Ляшенко

Положення

про преміювання педагогічних працівників

ЦПО «Соняшник»

 

Щорічну грошову винагороду педагогічні працівники ЦПО «Соняшник» одержують на основі статті 57 Закону України «Про освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 5.06.2000 року №898 «Про затвердження нормативів надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форм власності «За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків», в межах загальних коштів, передбачених кошторисом закладу

Премія надається працівникам Центру позашкільної освіти «Соняшник», які:

В даному договорі пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою

17 аркушів

 

 

 

Директор                        Ліля Ляшенко

В даному договорі пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою

17 аркушів

 

 

 

Директор                        Ліля Ляшенко

 

В даному договорі пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою

17 аркушів

 

 

 

Директор                        Ліля Ляшенко

 

 

 

 

В даному договорі пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою

17 аркушів

 

 

 

Директор                        Ліля Ляшенко