СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні педагогічної ради

ЦПО «Соняшник» Директор ЦПО «Соняшник»

Протокол № 3 від 30.08.2022р. __________Лілія ЛЯШЕНКО

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА


ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «СОНЯШНИК»

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІм. Біла Церква

2022ЗМІСТ


ВСТУП 3

І Місія, візія та ключові цінності закладу позашкільної освіти 6

ІІ Мета та завдання освітнього процесу в закладі позашкільної освіти 6

ІІІ Система управління освітнім процесом 8

IV Навчальний план та обґрунтування його вибору 12

4.1 Організація освітнього процесу у гуртках за напрямами 16

V Навчальні програми 23

VІ Методичне забезпечення освітньої програми 24

VІI Очікувані результати реалізації освітньої програми 26

7.1 Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладі 27

7.2 Формування ключових компетентностей 28
Вступ

Освітня програма закладу позашкільної освіти - це нормативний документ, який містить єдиний комплекс ocвiтнix компонентів, спланованих i організованих закладом позашкільної освіти для досягнення вихованцями, учнями i слухачами (далі - здобувачами позашкільної освіти) результатів навчання.

Освітня програма Центру позашкільної освіти «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської області визначає організацію освітнього процесу з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів здобувачів позашкільної освіти з використанням різних організаційних форм роботи, визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу.

Освітня програма Центру позашкільної освіти «Соняшник» – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти, особливості організації освітнього процесу та освітню місію закладу.

Освітня програма ЦПО розроблена на основі Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти, схвалена педагогічною радою закладу та затверджена директором закладу.

Освітня програма вибудовується з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу позашкільної освіти, збереження єдиного освітнього простору, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма ЦПО є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» на основі освітньої програми Центру позашкільної освіти «Соняшник» складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік, який розпочинається в умовах збройної агресії російської федерації. Пріоритетом у педагогічній діяльності кожного педагогічного працівника закладу повинно бути національно-патріотичне виховання дітей та молоді відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом МОН від 06.06.2022 № 527, зі змінами від 23.06.2022 № 586.

Згідно наказу МОН України від 27.07.2022 № 1/8507-22 «Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» навчання в закладах позашкільної освіти рекомендується розпочати 1 вересня 2022 року.

При цьому форма організації освітнього процесу (очна, дистанційна, змішана) обирається в залежності від безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті. Для створення безпечних умов перебування у закладах освіти учасників освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану пропонується користуватися інструктивно-методичними матеріалами щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності, підготовлені МОН України (лист МОН від 11.07.2022 № 1/7707-22).

Для забезпечення організаційних аспектів діяльності закладів позашкільної освіти пропонується керуватися відповідними нормативно-правовими документами: Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/213620?msclkid=889d9c93b04711ecbe29d874423f7990#Text; постанова Кабмін України від 13.03.2022 № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану» https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zatverdzhennya-finansovihdokumentiv- ta-kaznachejskogo-obslugovuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu-267; листи МОН від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій» https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86062/; від 18.03.2022 № 1\3544-22 «Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану» https://hoippo.km.ua/?p=5418; від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovoduuchasnikiv osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini.

Керівники закладів освіти несуть персональну відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та всіх працівників закладу у разі проведення освітнього процесу в очному форматі. Освітній процес в очному режимі запроваджується в приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. Проведення освітнього процесу в дистанційному режимі в закладах позашкільної освіти на території ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях запроваджується наказом (розпорядженням) засновника закладу освіти за погодженням із керівником адміністрації (без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі; головною умовою є своєчасне виконання завдань). Під час організації дистанційного навчання рекомендується використовувати методичні рекомендації щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті (лист МОН від19.05.2020 № 6/643-20) https://mon.gov.ua/ua та відповідні навчальні матеріали, розміщені на сайтах та соціальних сторінках державних центрів позашкільної освіти.


I. Місія, візія та ключові цінності закладу

Місія закладу – сприяння розвитку якісної позашкільної освіти та виховання дітей і молоді, надання освітніх, дозвіллєвих, інформаційних та інших послуг особистості дитині, родині, суспільству, державі з метою розвитку підростаючого покоління.

Візія закладу:

Провідною ідеєю освітньої програми Центру позашкільної освіти «Соняшник» на 2022/2023 рр. є ідея підвищення якості позашкільної освіти в умовах реалізації компетентнісного підходу на основі соціального партнерства.

Ключові цінності: Україна, дитина, громада, професіоналізм, довіра, духовність, лідерство, відповідальність.

II. Мета та завдання освітнього процесу в закладі

Метою освітнього процесу в Центрі позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, художньої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої творчої самореалізації або професійної реалізації та організації змістовного дозвілля.

Основними завданнями є:

Головні принципи освітнього процесу:

Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність. Освітній процес у ЦПО здійснюється за еколого-натуралістичним, декоративно-ужитковим, художньо-естетичним та соціально-реабілітаційним напрямами.

ІІІ. Система управління освітнім процесом

Центр позашкільної освіти «Соняшник» є комунальним закладом позашкільної освіти. Місце знаходження ЦПО «Соняшник»: 09100, Київська область, м.Біла Церква ,бульвар Олександрійський ,17.

Керівництво закладом здійснює директор.

Директор Центру позашкільної освіти:

Органом громадського самоврядування ЦПО «Соняшник» є загальні збори його колективу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік. Повноваження зборів визначаються чинним законодавством України. Загальні збори колективу закладу проводяться за участю директора, заступників директора, завідувачів відділів, що входять до складу закладу, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до освітнього процесу, а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету.

Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності закладу, готуються і приймаються директором за участю трудового колективу. Взаємовідносини трудового колективу, в особі профспілкового комітету, та адміністрації, в особі директора, регулюються колективним договором.

Станом на 01.09.2022року у закладі працюють 42 педагогічних працівників:

повна вища освіта: 39 працівників з них: 1 знаходиться у декретній відпустці,

сумісників-5);

освітній рівень «бакалавр»: - 1 працівник;

молодший спеціаліст: - 3 працівники;

На початку навчального року адміністрацією закладу складений тарифікаційний список, в якому фіксується: освітній рівень педагогічного працівника, стаж роботи, тарифікаційний розряд, тижневе навантаження. Протягом навчального року у список вносяться зміни щодо тижневого навантаження, підвищення тарифного розряду, встановлення надбавки за вислугу років, підвищення освітнього рівня педагога тощо.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників закладу за останні п’ять років в середньому становить 18 годин. Розподіл тижневого навантаження здійснюється директором, з урахуванням можливостей та потреб закладу та погоджується з ПК. Сформований колектив характеризується творчим потенціалом, що дозволяє нам пропонувати варіативність у виборі напрямів і способів роботи, різнорівневі програми, диференційовану освіту і створюють умови для співпраці дітей і дорослих.

Навчання в закладі:

У 2022-2023 н.р. педагоги продовжують використовувати такі навчальні платформи: Classroom, Padlet, Meet, Diskort; форми занять – відеоурок, відеоконферренція, чат.

Не дивлячись на вимушений формат роботи, дистанційне навчання в закладі має свої переваги:

- актуальність (період військового стану);

- гнучкість (можливість викладення матеріалу з урахуванням здібностей дітей);

- інтерактивність (активне спілкування педагога з дітьми у незвичному форматі посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу, підвищує якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів);

- можливість одночасного використання великого обсягу навчального матеріалу будь-якою кількістю вихованців;

- створення єдиного освітнього середовища (особливо актуально для групової форми навчання - проведення колективних дискусій, чатів);

відсутність психологічних бар’єрів.

Дистанційне навчання, що здійснюється за допомогою цифрових технологій, має наступні форми занять:

1. чат-заняття (здійснюються з використанням чат-технологій, проводяться синхронно, тобто всі учасники мають одночасний доступ до чату);

2. веб-заняття – дистанційні заняття, конференції, семінари, ділові ігри, практикуми, проведені за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей Інтернету.

Найдоступнішими і найлегшими засобами зв’язку з вихованцями гуртків та проведення онлайн-занять залишаються:

- месенджер (чат, групу, спільноту можна організувати на платформі Facebook);

- телеграм (створення групи для переписки та обміну файлами, голосові повідомлення);

- інстаграм (бесіда для переписки (фото не зберігається, лише створення скріншотів), запис голосових повідомлень та включення педагога у прямий ефір (в режимі онлайн діти можуть задавати запитання);

- Skype (можливість підключити в бесіду зі зв’язком хорошої якості до 30 осіб);

- YouTube-канал (можливість через посилання надавати доступ до відео-занять або ж поширювати вже змонтовані освітні ролики згідно з обраною темою).

Педагоги мають можливість використовувати додатково ще такі платформи:

- платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro (допоможуть педагогам швидко підібрати чи розробити власні завдання для своїх вихованців на самостійне опрацювання);

- використання платформ для онлайн-конференцій, майстер-класів, відеоуроків (zoom.us, hangouts.google.com, www.webex.com);

- система ClassTime (безкоштовний сервіс, де педагог може використати 9 абсолютно різних і нестандартних типів запитань з можливістю надання доступу дітям);

- віртуальний клас ClassDojo (працює на ноутбуках, ПК, планшетах, смартфонах). Педагог, зареєструвавшись на платформі, додає вихованців та створює публікації, прикріплюючи фотографії,

скріншоти, посилання на вебресурси, PDF-файли. Також перевагою платформи є можливість ставити запитання, коментувати. У кожного завдання є свій дедлайн.

- додаткові інструменти взаємодії з дітьми (classroom.google.com, padlet.com).

Педагогічним колективом закладу накопичений багатий педагогічний, методичний і професійний досвід.

Створений індивідуальний сайт, Гаврилюк Ольгою Миколаївною, керівником художнього колективу «Народний вокальний ансамбль «Співограй».

Створене електронне порфоліо, Клеймьонової Л.М. ,керівника студії образотворчого мистецтва «Палітра»

Створене електоронне порфоліо, на сайті закладу, Яковенко Т.С., призера Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості».

Структурований та розширений YouTube канал мають такі педагоги: Гаврилюк О.М. - https://www.youtube.com/user/metodyst

Рачинска А.М. - https://www.youtube.com/channel/UC9WuCpA-ZFNisOXATNoDk2A/featured

Яковенко Т.С. -https://www.youtube.com/channel/UCp_zBwa0kOlXYRSjuvHSczQ

Сесьомко І.М, Громадська К.Є. - https://www.youtube.com/channel/UCXT4pyZkoBTT-G0SZwO44Wg/videos


IV. Навчальний план


Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» – комплексний позашкільний навчальний заклад, основним змістом діяльності якого є виявлення, підтримка і розвиток творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, формування життєвих компетентностей особистості, соціальний захист і становлення вихованців, їх професійне самовизначення.

В основу діяльності ЦПО «Соняшник» покладені Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Державна стратегія розвитку позашкільної освіти в Україні на 2019-2024 рр., Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2023 рр., Програма розвитку системи освіти Білої Церкви на 2022-2023 рр .

Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» на основі освітньої програми Центру позашкільної освіти «Соняшник» складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік, який розпочинається в умовах збройної агресії російської федерації. Пріоритетом у педагогічній діяльності кожного педагогічного працівника закладу повинно бути національно-патріотичне виховання дітей та молоді відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом МОН від 06.06.2022 № 527, зі змінами від 23.06.2022 № 586.

Згідно наказу МОН України від 27.07.2022 № 1/8507-22 «Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» навчання в закладах позашкільної освіти рекомендується розпочати 1 вересня 2022 року.

При цьому форма організації освітнього процесу (очна, дистанційна, змішана) обирається в залежності від безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті. Для створення безпечних умов перебування у закладах освіти учасників освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану пропонується користуватися інструктивно-методичними матеріалами щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності, підготовлені МОН України (лист МОН від 11.07.2022 №1/7707-22).

Для забезпечення організаційних аспектів діяльності закладів позашкільної освіти пропонується керуватися відповідними нормативно-правовими документами: Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»від 15.03.2022 №2136https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/213620?msclkid=889d9c93b04711ecbe29d874423f7990#Text; постанова Кабмін України від 13.03.2022 № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану» https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zatverdzhennya-finansovihdokumentiv- ta-kaznachejskogo-obslugovuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu-267; листи МОН від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій» https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86062/; від 18.03.2022 № 1\3544-22 «Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану» https://hoippo.km.ua/?p=5418; від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo- suprovoduuchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini.Організація освітнього процесу в закладі у 2022/2023 н.р. буде здійснюватися за програмами, затвердженими наказами МОН України для закладів позашкільної освіти, та навчальними програмами гурткової роботи, затвердженими науково-методичною радою управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (53 програми) і науково-методичною радою КНЗ КОР «КОІПОПК» (15 програм).

Навчальний рік у закладі починається 01 вересня 2022 р. і закінчується 31 травня 2023 р.

З 01 до 15 вересня 2022р. здійснюється комплектування груп гуртків першого року навчання та доукомплектування груп другого і наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 23 грудня 2022 року;

ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року

Канікули:

осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року;

зимові – з 24 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року;

весняні – з 25 березня по 02 квітня 2023 року.

У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад працює за окремим планом, затвердженим директором. Під час літніх канікул ЦПО «Соняшник» планує організаційно-масову роботу з вихованцями, учнями в різних формах: екскурсії, фестивалі, конкурси, походи, зльоти тощо, як підсумок освітнього процесу за навчальний рік, та організовує гурткову роботу для учнів, які перебувають у пришкільних оздоровчих таборах.

Тривалість навчальних занять у гуртках визначається навчальним планом і програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи закладу.

У 2022/2023 н.р. початок та закінчення навчальних занять визначаються розкладом, з врахуванням запитів, бажання, можливостей учасників освітнього процесу.

Діяльність закладу буде здійснюватися за такими напрямами позашкільної роботи:

- художньо-естетичний

- науково-технічний

- туристсько-краєзнавчий

- військово-патріотичний

- гуманітарний

- дослідницько-експериментальний

- оздоровчий

- соціально-реабілітаційний

ЦПО «Соняшник» у 2022/2023 н.р. буде проводити освітню, організаційно-масову роботу диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я дітей і підлітків) з використанням різноманітних форм діяльності: гурткові заняття, лекції, конференції, вікторини, екскурсії, квести, флешмоби, репетиції, конкурси, фестивалі, концерти, семінари, творчі звіти, походи, навчально-тренувальні заняття та інші.

З метою забезпечення освітніх потреб та запитів учнів у закладі будуть працювати гуртки різних освітніх рівнів:

- початкового – 55 груп, 990 гуртківців;

З них - дітей дошкільного віку – 150.

- основного – 56 груп, 1079 гуртківців;

- вищого – 37 групи, 741 здобувачів позашкільної освіти.

Відповідно до рівня кваліфікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, їх чисельний склад, обирається навчальна програма.

З метою задоволення освітніх потреб гуртківців, підвищення рівня їх навчальних досягнень, розвитку пізнавальних інтересів планується надання платних освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними програмами закладів загальної середньої освіти.

Особлива увага буде звертатися на організацію діяльності гуртків довузівської та допрофесійної підготовки.

Педагогічний колектив ЦПО «Соняшник» працюватиме над забезпеченням творчої, практичної, соціально значущої діяльності дітей та учнівської молоді, спрямованої на становлення життєво компетентної особистості як лідера, патріота успішного фахівця і громадянина, відданого справі зміцнення і захисту України


п

пКількість годин

Всього годин


Назва гуртка, творчого об’єднання


Керівник гуртка

Початковий рівень

Основний рівень

Вищий рівень

На

тижд.

На

рік

1-й

рік

2-й

рік

1-й

рік

2-й

рік

3-й

рік

4-й

рік

1-й

рік

2-й

рік

3-й

рік

4-й

рікХудожньо-естетичний


Театральний колектив «Пролог»

Яковенко Т.С.

4


4

144


Театральний колектив «Пролог»

Яковенко Т.С.

4


4

144


Театральний колектив «Пролог»

Яковенко Т.С.


4

4

144


Зр. ляльковий театр «Фантазія»

Громадська К.Є.
44

144


Зр. ляльковий театр «Фантазія»

Громадська К.Є.

4


4

144


Зр. ляльковий театр «Фантазія»

Громадська К.Є.
66

216


Театральний гурток

Саранцева Н.В.

4


4

144


Театральний гурток

Саранцева Н.В.4
4

144


Театральний гурток

Саранцева Н.В.4
4

144


Театральний колектив «Артистик»

Друзь О.Г.

4


4

144


Театральний колектив «Артистик»

Друзь О.Г.
44

144


Театральний колектив «Артистик»

Друзь О.Г.

6


6

216


Театральний колектив «Артистик»

Друзь О.Г.
44

144


Гурток бісероплетіння «Намистинка»

Гутник В.М.

4


4

144


Гурток бісероплетіння «Намистинка»

Гутник В.М.


4

4

144


Гурток бісероплетіння «Намистинка»

Гутник В.М.
44

144


Гурток бісероплетіння «Намистинка»

Гутник В.М.

6


6

216


Нар.вокальний ансамбль «Співограй»

Гаврилюк О.М.


4

4

144


Нар.вокальний ансамбль «Співограй»

Гаврилюк О.М.


4

4

144


Нар.вокальний ансамбль «Співограй»

Гаврилюк О.М.


6

6

216


Студія естрадного вокалу

Гаврилюк О.М.
66

216


Студія естрадного вокалу

Гаврилюк О.М.
66

216


Студія образотв. мистецтва «Акварелі»

Бобло В.М.

4


4

144


Студія образотв. мистецтва «Акварелі»

Бобло В.М.


4

4

144


Студія образотв. мистецтва «Акварелі»

Бобло В.М.

4


4

144


Студія образотв. мистецтва «Акварелі»

Бобло В.М.


6

6

216


Зр. студія образот.ма «Берестяночка»

Коробко В.І.

4


4

144


Зр. студія образот.ма «Берестяночка»

Коробко В.І.
44

144


Зр. студія образот.ма «Берестяночка»

Коробко В.І.

4


4

144


Зр. студія образот.ма «Берестяночка»

Коробко В.І.
66

216


Нар..студія петр. розпису «Азалія»

Красніцька-Луцик Л.М.

4


4

144


Нар.. студія петр. розпису «Азалія»

Красніцька-Луцик Л.М.


4

4

144


Нар.. студія петр. розпису «Азалія»

Красніцька-Луцик Л.М.4
4

144


Нар..студія петр. розпису «Азалія»

Красніцька-Луцик Л.М.
44

144


Нар..студія петр. розпису «Азалія»

Красніцька-Луцик Л.М.6
6

216


Студія образотв. мистецтва «Палітра»

Клеймьонова Л.В.

4


4

144


Студія образотв. мистецтва «Палітра»

Клеймьонова Л.В.


4

4

144


Студія образотв. мистецтва «Палітра»

Клеймьонова Л.В.6
6

216


Студія образотв. мистецтва «Палітра»

Клеймьонова Л.В.6
6

216


Школа рукомистецтва «Креатив»

Дудчик І.Д.

4


4

144


Школа рукомистецтва «Креатив»

Дудчик І.Д.


4

4

144


Школа рукомистецтва «Креатив»

Дудчик І.Д.

4


4

144


Школа рукомистецтва «Креатив»

Дудчик І.Д.


6

6

216


Студія образотв. мистецтва «Барви»

Чубачкіна Л.М.4
4

144


Студія образотв. мистецтва «Барви»

Чубачкіна Л.М.
44

144


Студія декору

Чубачкіна Л.М.

3


4

144


Студія декору

Чубачкіна Л.М.


3

3

108


Гурток ліплення «Митці»

Чубачкіна Л.М.

3


3

108


Гурток ліплення «Митці»

Чубачкіна Л.М.


3

3

108


Гурток образотворчого мистецтва

Гуменюк В.В.


4

4

144


Гурток образотворчого мистецтва

Гуменюк В.В.
44

144


Гурток образотворчого мистецтва

Гуменюк В.В.

4


4

144


Хореографічний колектив «Мозаїка»

Матківська О.С.

4


4

144


Хореографічний колектив «Мозаїка»

Матківська О.С.
44

144


Хореографічний колектив «Мозаїка»

Матківська О.С.

6


6

216


Хореографічний колектив «Мозаїка»

Матківська О.С.
44

144


Гурток сувенірів

Ляшенко Л.П.
55

180


Гурток хореографії

Удалова А.О.5
5

180


Гурток хореографії

Лазаренко К.Р.

4


4

144


Гурток хореографії

Лазаренко К.Р.4
4

144


Гурток хореографії

Лазаренко К.Р.
66

216


Гурток хореографії

Лазаренко К.Р.4
4

144


Гурток вязання

Дзюман А.С.4
4

144


ВАКАНСІЯМузичний театр «Intermezzo»
5
5

180


Музичний театр «Intermezzo»

44

144


Театральний гурток «Аншлаг»


4


4

144

Науково-технічний


Гурток художнього конструювання

Фіялко А.В.

2


2

72


Гурток художнього конструювання

Фіялко А.В.


2

2

72


Гурток художнього конструювання

Фіялко А.В.

2


2

72


Фотогурток

Чабак А.О.3
3

108


Фотогурток

Чабак А.О.
63

108


Відео гурток

Чабак А.О.4
4

144


Відео гурток

Чабак А.О.
44

144


Відео гурток

Чабак А.О.4
4

144


Гурток художного різьблення по дереву

Шередько В.З.4
4

144


Гурток художного різьблення по дереву

Шередько В.З.5
5

180


ВАКАНСІЯОсвітня студія «Дизайн одягу»
3
3

108


Освітня студія «Дизайн одягу»

33

108


Освітня студія «Перукарська майстерність та візаж»
6
6

216


Освітня студія «Комп’ютерна справа»

44

144


Гурток фотоаматорів

44

144

Туристсько-краєзнавчий


Гурток спортивного туризму

Пантюшенко Н.Г.
66

216


Гурток спортивного туризму

Пантюшенко Н.Г.6
6

216


Краєзнавчо-екскурсійний клуб «Отчий край»

Перерва В.С.3
3

108


Краєзнавчо-екскурсійний клуб «Отчий край»

Перерва В.С.3
3

108


Краєзнавчо-екскурсійний клуб «Отчий край»

Перерва В.С.
33

108

Військово-патріотичний


Клуб «Лицарська звитяга»

Пантюшенко В.М.6
6

216


Клуб «Лицарська звитяга»

Пантюшенко В.М.6
6

216


Клуб «Білоцерківський січовий курінь»

Пантюшенко В.М
66

216


Клуб «Білоцерківський січовий курінь»

Пантюшенко В.М
66

216


Гурток пластунів

Запорізька І.С.4
4

144


Туристсько-краєзнавчий гурток

Личак І.С.5
5

180


Туристсько-краєзнавчий гурток

Личак І.С.4
4

144

Оздоровчий напрям


Гурток йоги

Плигань Н.В.

4


4

144


Гурток йоги

Плигань Н.В.4
4

144


Гурток йоги

Плигань Н.В.
44

144


Гурток йоги

Плигань Н.В.

6


6

216


Студія фітнесу та аеробіки

Пантюшенко Н.Г.


6

6

216


Студія фітнесу та аеробіки

Пантюшенко Н.Г.6
6

216


Гурток «Арт-терапії»

Глеваська М.В.2
2

72


Гурток «Арт-терапії»

Глеваська М.В.
44

144

Гуманітарний


Клуб гармонійного розвитку дітей

Бобло Л.П.

4


4

144


Клуб гармонійного розвитку дітей

Бобло Л.П.


4

4

144


Клуб гармонійного розвитку дітей

Бобло Л.П.

4


4

144


Клуб гармонійного розвитку дітей

Бобло Л.П.


6

6

216


Клуб активістів учнівського самоврядування «Лідер»

Запорізька І.С.4
4

144


Клуб активістів учнівського самоврядування «Лідер»

Запорізька І.С.
44

144


Університет майбутнього вчителя

Цимбал Т.Д.

5


5

180


Школа лінгвістики

Потапова Л.Г.
44

144


Школа лінгвістики

Потапова Л.Г.

4


4

144


Школа лінгвістики

Потапова Л.Г.4
4

144


Школа лінгвістики

Потапова Л.Г.
66

216


Школа лінгвістики

Потапова Л.Г.

6


6

216


Гурток англійської мови

Велетнюк А.А.

4


4

144


Гурток англійської мови

Велетнюк А.А.


4

4

144


Гурток англійської мови

Велетнюк А.А.
44

144


Гурток англійської мови

Велетнюк А.А.

6


6

216


Гурток англійської мови

Рачинська А.М.

4


4

144


Гурток англійської мови

Рачинська А.М.


4

4

144


Гурток англійської мови

Рачинська А.М.
44

144


Гурток англійської мови

Рачинська А.М.4
4

144


Гурток англійської мови

Коцюба О.В.

4


4

144


Гурток англійської мови

Коцюба О.В.4
4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Коцюба О.В.

4


4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Коцюба О.В.

4


4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Коцюба О.В.

4


4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Коцюба О.В.

4


4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Коцюба О.В.

4


4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Шишка А.В.

4


4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Шишка А.В.

4


4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Шишка А.В.

4


4

144


Гурток кулінарного мистецтва

Шишка А.В.4
4

144


Гурток кулінарного мистецтва

Шишка А.В.
44

144


Гурток кулінарного мистецтва

Шишка А.В.4
4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Фіялко А.В.

4


4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Фіялко А.В.


4

4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Фіялко А.В.


4

4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Глеваська М.В.

2


2

72


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Глеваська М.В.


2

2

72


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Глеваська М.В.


2

2

72


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Шабельна Ж.В.

4


4

144


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Шабельна Ж.В.

2


2

72


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Шабельна Ж.В.

3


3

108


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Удалова А.О.

3


3

108


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Удалова А.О.

3


3

108


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Удалова А.О.

3


3

108


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Удалова А.О.

2


2

72


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Удалова А.О.

2


2

72


Школа ран. розвитку дітей «Щедрик»

Удалова А.О.

2


2

72


Гурток довузівської допрофесійної підготовки

Гуменюк В.В.6
6

216


Гурток народознавства

Карпусь Д.О.

4


4

144


Гурток народознавства

Карпусь Д.О.4
4

144


Гурток народознавства

Карпусь Д.О.6
6

216


Гурток народознавства

Карпусь Д.О.
66

216


Гурток медіаграмотності

Цуканова М.М.5
5

180


Школа журналістської майстерності

Цуканова М.М.
44

144


ВАКАНСІЯГурток журналістики
4
4

144


Освітня студія «Азбука бізнесу та підприємництва»
3
3

108


Освітня студія «Азбука бізнесу та підприємництва»

33

108

Дослідницько-експериментальний


МАН, секції Етнологія

Гаврилюк В.Ю.
44

144


МАН, секції Археологія

Гаврилюк В.Ю.
44

144


МАН, секція «Фольклористика»

Гаврилюк О.М.
44

144


МАН, секція «Мистецтвознавство»

Бобло В.М.
44

144


МАН, секція «Мистецтвознавство»

Коробко В.І.
44

144


МАН, секція «Літературна творчість»

Ляшенко Л.П.
44

144


МАН, секція «Педагогіка»

Цимбал Т.Д.
44

144


МАН, секція «Історичне краєзнавство»

Паустовська К.А.
44

144


МАН, секція «Історичне краєзнавство»

Карпусь Д.О.
44

144

Соціально-реабілітаційний

3

Гурток «Природа і здоров’я»

Громадська К.Є.4
4

144
55

56

37
Всього:


148

736V. Навчальні програми


Перелік навчальних програм, якими користуються керівники гуртків ЦПО «Соняшник» у 2022-2023н. р. (з урахуванням особливостей міста, інтересів вихованців, кадрового забезпечення закладу, матеріально-технічної бази).

Назва програми гуртка

Вид програми

Рівень схвалення

Документ

1

Навчальна програма з ПО

Театральна студія «Пролог»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

2

Навчальна програма «Університету майбутнього вчителя»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

3

Навчальна програма

«Іграшки і сувеніри»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

4

Навчальна програма

«Дитячий фітнес»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

5

Навчальна програма

«Казкова майстерність»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

6

Навчальна програма

«Клуб гармонійного розвитку дітей»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

7

Навчальна програма школи рукомистецтва «Креатив»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

8

Навчальна програма

гуртка «Арт-терапії»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

9

Навчальна програма клубу «Лицарська звитяга»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

10

Навчальна програма

гуртка кулінарного мистецтва

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

11

Навчальна програма

Гуртка «Архітектура і дизайн»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

12

Навчальна програма

Школи раннього розвитку «Щедрик»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

13

Навчальна програма гуртка йоги


адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

14

Навчальна програма гуртка «Перукарське мистецтво і візаж»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

15

Навчальна програма курсу інтенсивного вивчення англійської мови «Школа лінгвістики»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.

16

Навчальна програма освітньої студії «Студія аудіозапису»

адаптована

НМР при управлінні освіти і науки БМР

Протокол №1

від 29.08.2021р.


VІ. Методичне забезпечення освітньої програми

Система науково-методичної роботи з педагогами в ЦПО «Соняшник» включає програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності: удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, організацію проведення роботи зі здібною молоддю, упровадження результатів наукових досліджень, нових педагогічних технологій; інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології, перспективного педагогічного досвіду; виявлення, вивчення й оцінка результативності педагогічного досвіду в ЦПО «Соняшник», узагальнення і поширення перспективних здобутків; публікації найкращого досвіду педагогів закладу у фахових та Internet виданнях.

В закладі на високому рівні організовано роботу з педагогами з розвитку їх професійної компетентності. Використовуються як традиційні так і інноваційні форми науково-методичної роботи: Школа молодого педагога; методичні об’єднання педагогів одного напряму роботи (МО студій декоративно-прикладної творчості та образотворчого мистецтва, МО хореографічних колективів, МО музичної студії); творчі групи з ініціативних педагогічних працівників, діяльність яких спрямована на творче випереджувальне вирішення ключових аспектів педагогічних проблем; семінари-практикуми як важлива форма науково-методичної роботи з підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів; освітні мітапи щодо пошуку ефективних форм і методів навчання та виховання, вироблення оригінального педагогічного стилю; методична рада; майстер-класи на базі досвіду роботи педагогічних працівників, що мають звання «керівник гуртка-методист», є переможцями професійних конкурсів; творчі звіти педагогів, що атестуються.

Пошук нових форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається у формах: стажування педагогів на базі закладів вищої освіти; відвідування майстер класів досвідчених педагогів; створення сучасних портфоліо за напрямками діяльності, проведення навчальних тренінгів, як активної форми організації взаємодії педагогічного колективу. Дотримання академічної доброчесності – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Під час карантину, воєнних дій, педагогами закладу підготовлено чимало методичних розробок, рекомендацій, посібників, сценаріїв виховних заходів і майстер-класів, плани-конспекти гурткових занять, презентації. Підготовлені дистанційні заняття з гуртківцями, рекомендації проведення масових он-лайн заходів.

Особливістю діяльності методичної служби закладу є створення системи моніторингу росту професійної майстерності педагогів та здійснення репутаційного менеджменту всіх ланок управління сучасним закладом позашкільної освіти.

Результативність освітнього процесу стала основним критерієм визначення ефективності методичної роботи. Результативною є методична діяльність з керівниками гуртків в роботі з обдарованими вихованцями, розвитку їх творчого потенціалу, підготовки до міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, виставок, фестивалів. Ця робота спрямована на досягнення високих результатів. Створено банк даних обдарованих вихованців, ведеться облік результатів участі вихованців у масових заходах.

Постійно поповнюється методична продукція закладу методичними рекомендаціями, посібниками. Педагоги приймають активну участь у виставці методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів», конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості», в обласних семінарах-практикумах. Підвищенню фахової майстерності сприяє атестація педагогічних працівників.

Організація методичної роботи у закладі позитивно сприяє підвищенню майстерності педагогів та популяризації педагогічних здобутків; впровадженню в практику роботи нових ефективних методів з даного напрямку; розвитку творчого потенціалу колективу. Необхідною умовою формування педагогічного професіоналізму педагогічного працівника є систематичне підвищення своєї професійної майстерності та науково-методична діяльність.

У закладі діє методичний кабінет, який є інформаційно-аналітичним центром освітньої роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного колективу.Схема субординаційного зв'язку.VІІ. Очікувані результати реалізації освітньої програми


Як результат реалізації освітньої програми ЦПО «Соняшник» є сформованість у вихованців, учнів і слухачів пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі. Розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення, формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.

7.1. Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладі

Закон України «Про освіту» визначає якість освіти як «відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг», а якість освітньої діяльності - як «рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг» (пункти 29, 30 частини 1 статті 1)МОН України разом із ДСЯО затверджено наказ від 29.09.2021 № 01-11/66 «Про формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та проведення само оцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах позашкільної освіти». Цим наказом затверджено розроблені Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти, згідно з якими система забезпечення якісної позашкільної освіти повинна мати не лише зовнішні стимули (інституційний аудит, атестація та сертифікація педагогічних працівників тощо), а й внутрішні інструменти.

Виходячи зі змісту Методичних рекомендацій, у закладі відбувається процедура розроблення, затвердження та механізми введення в дію

«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЦПО «Соняшник».

Система внутрішнього забезпечення якості освіти закладу спрямована на створення ефективної моделі освітнього процесу, ключовими атрибутами якої є:

чітко визначені пріоритети, унікальне бачення майбутнього, що сформульовано в Програмі стратегічного розвитку закладу на 2020-2025 рр.;

система організаційної та корпоративної культури закладу;

динамічна система ефективних і якісних освітніх послуг;

консолідація зусиль і узгодженість дій усіх учасників освітнього процесу зі збагачення системи освітньої роботи у закладі;

стабільність кількісного контингенту вихованців;

міцні зв’язки із закладами загальної середньої, дошкільної, професійної освіти, закладами вищої освіти І-IV рівнів акредитації, громадськими організаціями, різними соціальними інститутами;

динаміка рівня творчих досягнень вихованців дитячих колективів;

позитивна ділова репутація ЦПО «Соняшник» на Всеукраїнському, обласному, міському рівнях.

7.2. Формування ключових компетентностей

Освітній процес в системі позашкільної освіти – це система науково-методичних, педагогічних, практичних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей. Компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особистості успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання в системі позашкільної освіти.

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у здобувачів позашкільної освіти (вихованців, учнів, слухачів) пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.3