ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ЦПО «Соняшник»

___________Ліля Ляшенко

«_____»_____________2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

ЦПО «СОНЯШНИК»

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2021-2026 РР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

І. Вступ

ІІ. Нормативно-правова база перспективного плану розвитку закладу

ІІІ. Основні засади перспективного плану розвитку закладу

ІV. Організація навчально-виховного процесу

V. Умови навчально-виховного процесу

VІ.Фінансово-господарська діяльність закладу

VІІ. Умови реалізації плану розвитку закладу

VІІІ. Кадрове забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Вступ

Інноваційні процеси модернізації позашкільної освіти України викликають потребу в розробці прогностичних моделей інноваційного розвитку позашкільних навчальних закладів. Одним із стратегічних пріоритетів розвитку ЦПО «Соняшник» та модернізації позашкільної освіти міста є моделювання інноваційного навчально-виховного простору, спрямованого на реалізацію стратегічних цілей і завдань інноваційного розвитку системи позашкільної освіти.  

Ефективність позашкільної освіти безпосередньо залежить від освітньої стратегії, методології, принципів, пріоритетів, змісту і механізмів, які на сьогодні і визначають розвиток позашкільної освіти міста на  засадах відкритості, мобільності, демократичності та гуманістичного підходу.

         Свобода і можливість вільного вибору дітьми та молоддю улюблених занять у позашкільних навчальних закладах сприятливо впливають на самовираження особистості, її базову професійну підготовку і компетентність, дають змогу повніше реалізувати свій творчий потенціал. Водночас позашкільна освіта – це дієвий засіб запобігання злочинності й правопорушень у молодіжному середовищі. Тому, важливим є розвиток мережі позашкільних навчальних закладів у регіонах Київщини та широке залучення дітей до навчання у гуртках та творчих об’єднаннях за різними напрямами позашкільної освіти.

Сучасний етап розвитку позашкільної освіти в міста потребує нових методик та технологій у навчально-виховній та методичній роботі, а також інтеграції компетентнісного та культурологічного підходів, співпраці всіх соціальних інститутів.

Вищезазначене зумовило необхідність розроблення Перспективного плану розвитку ЦПО «Соняшник» як комплексного позашкільного навчального закладу. План розроблено з урахуванням освітніх завдань, специфіки діяльності закладу: багатопрофільності, трирівневого підходу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Нормативно-правова база перспективного плану розвиткузакладу

 

ІІІ. Основні засади перспективного плану розвитку закладу

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні зазначається, що створення закладів високої якості освіти, високих досягнень та успіхів кожного педагога й кожного учня є одним із шляхів підвищення якості і конкурентноспроможності освіти. Тобто, життя висунуло суспільний запит на виховання творчої та життєвокомпетентної особистості. Усе це вимагає удосконалення навчально-виховного процесу в гуртках. Основою всіх перетворень має стати реальнее знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування моделей розвитку особистості на акмеологічних засадах.

Тому, перспективним планом розвитку «ЦПО «Соняшник» визначено основне питання на період 2021-202.р.: «Формування творчої особистості вихованців через використання інноваційних педагогічних технологій в  навчально-виховному процесі в позашкільному закладі»

Мета перспективного плану розвитку ЦПО «Соняшник»:

 

Основними заходами  щодо реалізації плану розвитку ЦПО «Соняшник» є:

Завдання перспективного плану розвитку ЦПО «Соняшник»:

 

 1. 1Основні напрямки роботи адміністрації : 

глибини, завершеності висновків і пропозицій по кожному відвіданому

заняттю гуртків;

підготовки аналітичних наказів;

закріплення молодих спеціалістів, зниження плинності педагогічних кадрів;

високих духовно-моральних якостей – совісті, патріотизму, людяності,

почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи.

 

2. Основні напрямки роботи керівників гуртків:

Основні  напрямки діяльності ЦПО «Соняшник»:

Художньо-естетичний – забезпечує художньо-естетичну освіченість та вихованість особистості, здатної до саморозвитку, і самовдосконалення, формування її художньо-естетичної культури засобами кращих національних і світових культурологічних надбань, сприяє виробленню умінь примножувати культурно-мистецькі традиції свого народу.

Дослідницько-експерментальний – передбачає включення дітей і підлітків у науково-дослідну, пошукову діяльність, поширення наукових знань та їх перетворення в інструмент творчого освоєння світу.

Науково-технічний – спрямований на формування в дітей і підлітків техніко-технологічних знань, розширення їх політичного світогляду, задоволення потреб юної особистості у вдосконаленні освіти з основ інформатики та комп’ютеризації, конструкторської, експериментальної та винахідницької діяльності, здібностей шляхом пошуку та розвитку вмінь, навичок технічного моделювання, конструювання тощо.

Туристсько – краєзнавчий – передбачає залучення до активної діяльності у сфері туризму і краєзнавства, дослідництва та пошук у сфері знань про комплексну генетичну картину життя певних території, вивчення окремих географічних об’єктів і явищ соціального життя у природно-історичному аспекті а також формування фізично-здорової і духовної розвиненої особистості.

Військово-патріотичний – забезпечує формування громадянина, виховання високих духовних якостей і патріотичних почуттів та глибокої громадянської відповідальності за долю українського народу та держави, підготовку молодого покоління до військової служби.

Оздоровчий –забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров᾿я і формування гігієнічної культури особистості.

Гуманітарний – забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

Соціально- реабілітаційний - забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.

 

Такі напрямки діяльності закладу мають створити умови для професійної орієнтації та самовизначення особистості, від формування стійких мотивів до самореалізації у професійній діяльності підготовку молоді до зміни професій, адаптації до ринкової економіки.

Організація навчально-виховного процесу

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1

Оптимізація мережі гуртків ЦПО «Соняшник»

2021-2025н.р.

Директор

2

Збереження мережі гуртків, які працюють на базі ЗОЗ міста.

2021-2025н.р.

Директор

3

Розширення мережі гуртків  військово-патріотичного та дослідницько-експеримен­тального напрямів.

2021-2025н.р.

Директор

4

Здійснення виховної діяльності через систему упровадження творчих проектів.

2021-2025н.р.

Заст. директора

5

Застосування в навчально- виховному процес інноваційних педагогічних технологій

2021-2025н.р.

Заст. директора

6

Забезпечення роботи педагогічних та учнівських творчих майданчиків.

2021-2025н.р.

Заст. директора

7

Використання інформаційно- комунікаційні технології в навчально-виховному процесі.

2021-2025н.р.

Заст. директора

8

Проведення конкурсу на кращий гурток ЦПО «Соняшник»

2021-2025н.р.

Керівники

гуртків

9

Ведення каталогу творчих робіт гуртківців.

2021-2025н.р.

Заст. директора

10

Заохочення гуртківців за високі творчі досягнення.

2021-2025н.р.

Заст. директора

11

Використання різних форм проведення творчих звітів гуртків

2021-2025н.р.

Директор

 

Науково-методичне забезпечення

 

Оптимізація системи

методичної роботи та роботи з педагогічними кадрами

 

 

У системі методичної роботи Центру особливе місце відводиться інформаційно-методичному та науково-методичному аспектам.

Удосконалення інформаційно-аналітичної та інформаційно-методичної діяльності закладупов’язане з виконанням таких завдань, як популяризація досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, друкування матеріалів із досвіду роботи педагогів (збірників, посібників, буклетів, альбомів тощо), забезпечення функціонування сайту та обласного інформаційно-методичного банку.

Науково-методична діяльність закладу спрямовується на розроблення актуальних для розвитку системи позашкільної освіти регіону науково-методичних проблем:

        Ефективність заходів забезпечується систематизованою роботою щодо підвищення рівня професійно-творчої компетентності педагогічних працівників. Вона не лише визначає темпи впровадження інновацій і перспективного педагогічного досвіду, а й сприяє створенню авторських методик творчого розвитку та соціалізації підростаючого покоління, забезпечує реалізацію ідей гуманістичного виховання.

З метою підвищення рівня соціально-психологічної, інформаційно-комунікативної, профільної компетентності педагогів у закладі передбачено вдосконалення роботи профільних методичних об’єднань щодо навчання й організації самоосвітньої та професійно-творчої діяльності педагогів, узагальнення педагогічного досвіду, упровадження сучасної портфоліо технології в систему роботи закладу.

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1

Забезпечення якісного проведення методичних заходів:

 • --педрад, 

 • --тижня пед.майстерності, 

 • --методичних рад, 

 • --творчої групи. 

2021-2025н.р.

Заст. директора

2

Розвиток корпоративної культури педагогів. Участь педагогів у:

 • --педагогічних тренінгах, 

 • --фестивалях, 

 • --дискусіях, 

 • --проблемних столах. 

2021-2025н.р.

Заст. директора

3

Активізація роботи школи молодих спеціалістів.

2021-2025н.р.

Заст. директора

4

Збагачення:

 • --фонду методичної літератури, 

 • --банку педагогічних ідей, 

 • --картотеки передового педагогічного досвіду. 

2021-2025н.р.

Директор

Заст. директора

5

Забезпечення:

 • --самоосвітньої роботи педагогів, 

 • --якісної атестації педагогів, 

 • --своєчасної курсової підготовки педагогів. 

2021-2025н.р.

Заст. директора

6

Визначення індивідуальної траєкторії власного професійного розвитку.

2021-2025н.р.

Керівники

гуртків

7

Практичне опанування засобів нових ІКТ.

2021-2025н.р.

Керівники

гуртків

 

8

Ефективне використання технології портфоліо керівників гуртків.

2021-2025н.р.

Заст. директора

9

Забезпечення участі:

 • --в обласній виставці-ярмарку пед. ідей та технологій, 

 • --в обласному конкурсі професійної майстерності пед. працівників ПНЗ. 

2021-2025н.р.

Директор

Заст. директора

10

Надання інформаційно-методич­ної допомоги, консультацій заці­кавленим організаціям та особам.

2021-2025н.р.

Директор Заст. директора

11

Узагальнення педагогічного досвіду керівників гуртків.

2021-2025н.р.

Заст. директора

12

Представлення кращого педагогічного досвіду для друкування у фахових журналах.

2021-2025н.р.

Заст. директора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційно-масова робота

 

Організаційно-масова робота в закладі систематизована й здійснюється у відповідності до основних напрямів діяльності закладу: у межах закладу та міста, обласних масових заходів для учнівської молоді. Її зміст відповідає Положенню про позашкільний навчальний заклад, основним концептуальним державним документам: Концепції позашкільної освіти, Концепції екологічної освіти населення, Концепції естетичного виховання, інших державних програмних документів.

Навчально-виховні заходи плануються за основними напрямами позашкільної освіти та проводяться згідно з розробленими циклограмами проведення заходів на навчальний рік. Організація та проведення організаційно-виховних заходів здійснюється в тісній співпраці з фахівцями вищих навчальних закладів і закладів культури, громадськими організаціями, промисловими підприємствами, засобами масової інформації.

Спільними навчально-масовими заходами є тематичні тижні, тижні здоров’я, права, державності України, екології; проведення урочистих церемоній відкриття обласних масових заходів для учнів шкіл і педагогів закладу, а також заходи для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей тощо.

 

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1

Забезпечення проведення міських, обласних  заходів для учнівської молоді.

2021-2025н.р.

Заст. директора

2

Забезпечення участі гуртківців в міських,обласних заходах (змаганнях, конкурсах, акціях, турнірах тощо).

2021-2025н.р.

Директор

Заст. директора

3

Організація роботи під час канікул.

2021-2025н.р.

Директор

Заст. директора

4

Систематичне оновлення банку даних гуртківців

2021-2025н.р.

Заст. директора

5

Ведення обліку учнів пільгових категорій.

2021-2025н.р.(вересень)

Заст. директора

Керівники гуртків

6

Використання технології «майстер-клас» під час проведення масових заходів.

2021-2025н.р.

Керівники гуртків

7

Забезпечення масових заходів шевською підтримкою

2021-2025н.р.

Директор

8.

Залучення вчителів та батьків гуртківців до спільних форм дозвілля

2021-2025н.р.

Керівники гуртків

 

 

 

 

Управлінська діяльність

 

Управлінська діяльність присутня в змісті всіх напрямів та аспектів діяльності закладу, має чітко визначену структуру і забезпечує  розроблення та виконання управлінських рішень, контроль і корегування діяльності.

У контексті розвитку закладу важливе значення має ефективна взаємодія адміністративно-методичного складу та колегіальних органів управління закладом, а саме:

Відповідно до вимог сучасного освітнього менеджменту основними завданнями щодо вдосконалення системи управління закладом є вдосконалення її компонентів та етапів (діагностико-прогностичний, організаційний, програмно-проектувальний, контрольно-корегувальний, оцінювальний та підсумковий) з метою забезпечення ефективної діяльності, визначання перспектив подальшого розвитку закладу.

Важливою є організація роботи батьківського активу щодо забезпечення єдності педагогічних вимог сім’ї та закладу до виховання дитини, педагогічної просвіти батьків, педагогізації сімейних стосунків.

Оптимізація діяльності органів дитячого самоврядування закладу передбачає систематизацію навчально-виховної роботи з лідерами, забезпечення психолого-педагогічних умов для розвитку їхньої громадянської компетентності та соціальної активності, спільну реалізацію актуальних соціально-педагогічних проектів, удосконалення форм співпраці з громадськими організаціями, створення єдиного інформаційно-комунікативного з використанням інформаційно-комунікативних технологій.

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1

Здійснення систематичного контролю за станом навчально- виховного процесу в ЦПО «»«Соняшник»

2021-2025н.р.

Директор

 Заст. директора

2

«Соняшник»

Забезпечення:

 • --реалізації Концепції розвитку ЦПО «Соняшник» на 2021-2025 роки, 

 • --виконання заходів щодо упровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді. 

2021-2025н.р.

Директор

3

Організація та проведення моніторингових досліджень

 • --якості навчального процесу, 

 • --результативності діяльності  ЦПО «Соняшник» 

2021-2025н.р.

Директор

Заст. директора

4

Забезпечення умов для роботи ради ЦПО «Соняшник»

2021-2025н.р.

Директор

5

Координація роботи учнівського самоврядування ЗОЗ міста

2021-2025н.р.

Заст. директора

6

Широка презентація діяльності закладу, творчих досягнень педагогів та учнів.

2021-2025н.р.

Директор

Заст. директора

7

Систематичне оновлення інформації на веб-сайті ЦПО «Соняшник»

2021-2025н.р.(щотижня)

Директор

Заст. директора

8

Створення керівниками гуртків власних самопрезентацій для веб- сайту.

2021 рік

Керівники

гуртків

9

Використання різних засобів заохочення педагогів та гуртківців за високі творчі досягнення.

2021-2025н.р.

Директор

 

 

 

 

Матеріально-технічне

та фінансове забезпечення інноваційного розвитку закладу

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпеченняінноваційного розвитку закладу здійснюється на основі сучасної державної політики в галузі позашкільної освіти та пріоритетів діяльності закладу. Джерелами фінансування є видатки, виділені міським бюджетом, а також залучені позабюджетні кошти (добровільні батьківські внески, спонсорська допомога, надання платних послуг тощо), що не суперечить чинному законодавству України.

Матеріально-технічні ресурси та фінансові витрати визначаються реальними потребами реалізації конкретних завдань, що є складовими Концепції, відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил охорони праці та техніки безпеки з урахуванням типового переліку навчального обладнання та доступності сучасних інформаційних технологій.

Ефективне використання фінансів і раціональний підхід до застосування матеріально-технічних ресурсів забезпечить інноваційний розвиток закладу.

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1

Систематичне поповнення матеріально-технічної бази закладу:

- придбання мультиме­дійного обладнання.

2021-2025н.р.

Директор

2

Планування і здійснення поточного та капітального ремонту в закладі.

2021-2025н.р.

Директор

заст. директора з АГР

3

Упровадження

енергозберігаючих технологій.

2021-2025н.р.

Директор

заст. директора з АГР

4

Забезпечення в закладі безпечних умов для роботи працівників та навчання учнів.

2021-2025н.р.

Директор

5

Проведення оглядів на найкращий куточок курівника гуртка

2021-2025н.р.

Директор

6.

Розширення  бази ЦПО «Соняшник»

2021-2025н.р.

Директор

Робота з батьками, громадкістю, навчальним закладами

міста, установами та організаціями.

 

Реалізація перспективного плану ЦПО «Соняшник» не можлива без урізноманітнення та удосконалення форм співпраці педагогічного колективу закладу  з батьками вихованців, загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, науково-виробничими установами та громадськими організаціями.

Робота з батьками вихованців спрямовується на розв’язання проблем участі дітей у масових заходах різних організаційних рівнів, а й на постійне розширення в батьків психолого-педагогічних знань, формування вмінь і навичок спільної з дітьми навчально-творчої діяльності.

Важливим у контексті зазначеного є використання різноманітних форм роботи з батьками (збори, лекції, родинні клуби, тренінгові програми, творчі майстерні, дні родинної творчості тощо).

Серед інноваційних форм роботи найбільш актуальними є зустрічі творчих поколінь, сімейні зустрічі та свята за народним календарем, дні родинних добрих справ, дні здоров’я.

Організація співпраці із соціальними інститутами є необхідною умовою для розширення позашкільного навчально-виховного середовища, спрямованого на творчий розвиток і соціалізацію особистості.

Основними завданнями співпраці із закладами загальної середньої освіти та вищими навчальними закладами є забезпечення наступності навчальних програм, створення умов для активного застосування набутих у школі знань у практичній творчій діяльності в позаурочний час, розширення організаційних форм масової роботи у сфері вільного часу дітей.

Розширення співпраці з державними установами, науковими, науково-виробничими та громадськими організаціями передбачає реалізацію завдань щодо екскурсійно-просвітницької роботи, забезпечення участі вихованців у соціальних проектах, організації практики (реалізація дослідницьких проектів, виробнича практика, конструювання та моделювання, розв’язання винахідницьких завдань тощо).

Умови реалізації перспективного плану розвитку

ЦПО «Соняшник»

  Умовами реалізації перспективного плану розвитку є запровадження нових інноваційних педагогічних та управлінських технологій:

Кадрове забезпечення

 

1. Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу.

2. Педагогічна діяльність здійснюєтьсяна основі функціональних обов'язків,

визначених у посадових інструкціях.

3. Педагогічні працівники є соціальним працівником, що організовує творчу співпрацю з учнями як рівноправними особистостями.

4.Педагог має право на вияв творчої індивідуальності, на інноваційну діяльність у процесі власної педагогічної діяльності.

5. Атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЦПО «Соняшник» згідно з перспективним планом проходження атестації та положення про атестацію.

Модель випускника

Навчально-виховний процес спрямований у ЦПО «Соняшник» сприяє:

Очікувані результати реалізації перспективного плану розвитку

ЦПО «Соняшник»: