ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

педагогічної ради

ЦПО «Соняшник»

1 від 30.08.2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор ЦПО «Соняшник»


_______________Ліля Ляшенко

31.08.2022 р.

ПЛАН РОБОТИ

ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ«СОНЯШНИК» БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2022/2023 н.р.


ЗМІСТ

ВСТУП


РОЗДІЛ I. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЦПО «СОНЯШНИК» ЗА 2021/ 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освітня діяльність педагогічного колективу

Організація науково-методичної роботи педагогічного колективу

Результативність організаційно-масової роботи. Робота з батьками.

РОЗДІЛ II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1. Організація освітнього процесу у закладі позашкільної освіти

2.2. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу

2.5. Психологічний супровід освітнього процесу, методичної та організаційно-масової роботи закладу

2.6. Контроль та керівництво ЗПО. Вивчення питань ефективності організації освітнього процесу

2.7. Фінансово-господарська діяльність ЗПО. Зміцнення і раціональне використання навчально–матеріальної бази ЦПО «Соняшник»


ДОДАТКИ


ВСТУП

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації або професійної діяльності.

Центр позашкільної освіти «Соняшник» – комплексний заклад, який враховує стратегічні напрямки розвитку позашкільної освіти в Україні, є центром розвитку особистості дітей у місті віком від 3 до 18 років з науково-технічного, художньо-естетичного, гуманітарного, оздоровчого, дослідницько-експериментального, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного напрямів.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, а також Статутом Центру.РОЗДІЛ I.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СОНЯШНИК»

ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.1.Освітня діяльність педагогічного колективу

Центр позашкільної освіти «Соняшник» – комплексний, доступний заклад позашкільної освіти, забезпечує отримання дітьми та молоддю додаткової освіти в позаурочний час відповідно до здібностей, інтересів та нахилів.

Місія Центру: створення у місті творчого та інноваційного освітнього середовища, в якому кожна дитина має рівні можливості для розвитку своїх обдарувань заради власної особистої самореалізації, формування згуртованої спільноти вихованців, спроможних до активної творчої співучасті у стійкому інноваційному розвитку міста.

Цінності Центру:

відкритість

довіра

відповідальність

партнерство

доброчесність

професійність

цінність розвитку та саморозвитку особистості дітей та педагогів;

цінність культури, яка створює особистість і яку він створює;

цінність зв`язку поколінь, збереженняя і примноження традицій;

цінність унікального освітнього середовища закладу позашкільної освіти, яке забезпечує соціалізацію дітей.

Реалізація даних цінностей є пріоритетними в становленні закладу позашкільної освіти як соціально-педагогічної системи.Головними завданнями ЦПО «Соняшник» є:

Додаткова освіта, яку надає ЦПО «Соняшник», – це особистісно орієнтована освіта, яка максимально забезпечує розвиток дітей. Головна особливість цієї освіти полягає в тому, що процес пізнання має дещо інший характер, ніж в закладах загальної середньої освіти, особливий вектор спрямованості, який представлений як «від дій – до знань». В основі позашкільної освіти лежить особистісна мотивація, прагнення до знань, любов до справи, якою займаються діти.

Позашкільна освіта має великий потенціал, який на сучасному етапі досить затребуваний, це проектні та дослідницькі технології, великий досвід розроблених технологій проведення змагань, турнірів, фестивалів, акцій та інших різноманітних масових заходів, організація дозвілля підлітків та молоді.

Освітня система ЦПО «Соняшник» будується на основі поєднання принципів розвитку і системності. Педагогічний аспект системної побудови психолого-педагогічної освіти передбачає самоконтроль та саморегуляцію і має структуру з компонентів, об`єднаних системними зв`язками в єдине ціле. Освітній процес Центру забезпечує розвиток дітей дошкільного віку (школа раннього розвитку дітей «Щедрик»), раннє виявлення інтересів та здібностей дітей до певних видів навчальної діяльності (гуртки початкового рівня навчання), розвиток здібностей та обдарувань дітей, формування предметних та життєвих компетентностей (гуртки основного рівня навчання), профорієнтаційне навчання (гуртки вищого рівня).

Враховуючи цінність позашкільної освіти та сучасні напрямки розвитку суспільства, необхідно створити умови для вирішення актуальних проблем Центру, позашкільної освіти в цілому:

Вирішення даних проблем та використання потенціалу позашкільної освіти дасть можливість створити освіту майбутнього для наших дітей, розкриваючи таланти кожної особистості.

Висвітлення завдань, які вирішувались педагогічним колективом

у 2020-2021 навчальному році

Діяльність ЦПО «Соняшник» 2021/2022 навчальному році була спрямована на здійснення навчання та виховання дітей та молоді міста у позаурочний час.

Методична проблема над якою працював заклад:

«Забезпечення мотиваційно-психологічної, інтелектуальної, інформаційної, технологічної готовності педагогів закладу до реалізації завдань позашкільної освіти та виховання».

Пріоритетними завданнями нашого Центру позашкільної освіти на 2021/2022 навчальний рік були:

Забезпечення доступності позашкільної освіти:

У мережі закладу було затверджено 194 групи, та 3287 вихованців за напрямами роботи, а саме:

Робота з категорією дітей, які потребують соціальної допомоги і реабілітації та дітей з девіантною поведінкою:

кількість дітей-сиріт 10,

із малозабезпечених сімей 67,

дітей, позбавлених батьківського піклування 5,

дітей з особливими освітніми потребами 50,

з багатодітних сімей 54,

з девіантними проявами поведінки 35;

Найважливішим питанням внутрішнього контролю позашкільного закладу – збереження контингенту дітей

Це питання постійно аналізується на нарадах при директорові. В закладі налагоджено щоденний контроль за наповненням груп гуртків та творчих об’єднань.

Освітній процес в ЦПО «Соняшник» здійснювався відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців, з використанням різних організаційних форм роботи за трирівневою системою. Відповідно до рівня класифікації визначено мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

У 2021-2022 навчальному році здійснені заходи:

Масові заходи ЦПО «Соняшник» (виставки, конкурси, свята, концерти) проведено в режимі онлайн та офлайн за участю вихованців однієї групи та за присутності керівника гуртка.

Педагогічні працівники закладу працювали за окремим планом організаційно-методичних заходів щодо організації та проведення навчання за допомогою дистанційних технологій. Перевага у роботі надавалася програмі Google Meet.

Першочерговими завданнями при цьому залишалися: опрацювання особливостей роботи у програмі Google Meet; набуття та закріплення знань з використання дистанційних технологій; демонстрація рівня професійності та компетентності; вміння працювати зі слухачами в онлайн-форматі.

Найпоширенішими засобами були, звісно, засоби, що базувалися на інтернет-технологіях: електронні пошти, чати, програма Google MeetViber, файли розсилок, мультимедійні презентації, відео. Усі ці засоби комбінувалися із традиційними: анкетування, опитування, тестування, лекції, розповіді тощо.

Головною особливістю онлайн-роботи була самоосвіта педагога, що передбачала як самомотивацію, так і самоорганізацію.

Отримані результати дали змогу відстежити динаміку обізнаності педагогічних працівників щодо організації та проведення навчання за допомогою дистанційних технологій, що, в свою чергу, сприятиме покращенню якості надання освітніх послуг в таких умовах.

Свідоцтва про позашкільну освіту отримали 01 червня 2022 року 67 вихованців.

Серед вихованців-випускників діти, які відвідували позашкільний заклад протягом останніх 5-10 і більше років.

Протягом 2021/2022 року учасники освітнього процесу взяли участь у 125 масових заходах. Підводячи підсумки спільної роботи педагогічного колективу і вихованців за 2021/2022 роки, можно говорити про певні успіхи.

Педагогами та вихованцями закладу взято участь в:

Навчальний

рік

Заходи

Міжнародні

Всеукраїнські

Обласні

Міські

Внутрішні

2020/2021

17

48

45

127

44

2021/2022

29

153

41

154

54На належному рівні проведені внутрішні заходи як в онлайн так і офлайн форматах, в яких взяли участь вихованці гуртків та творчих об’єднань. Вихованці ЦПО «Соняшник» в 2021/2022 навчальному році були постійними учасниками міських, обласних, всеукраїнських оглядів, конкурсів, змагань, виставок.

У ЦПО «Соняшник» діє система оцінювання діяльності педагогічних працівників. Робота керівника гуртка оцінюється у відповідності від результату та рівня заходу. Всі форми роботи, конкурси та змагання фіксуються у творчому портфоліо, як гуртка так і закладу у цілому. Ці результати внутрішнього контролю впливають на результативність гуртка, враховуються при складанні навчального плану, при преміюванні та при атестації педагогічних працівників.

Протягом року робота та досягнення ЦПО «Соняшник» активно висвітлюються у засобах масової інформації: на сайті закладу, управління освіти, соціальній мережі FACEBOOK та каналі ЮТУБ.

Забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників.

Станом на 31.05.2021 у закладі працюють 36 педагогічних працівників:

повна вища освіта: - 30 працівників (з них: 2 знаходиться у декретній відпустці);

освітній рівень «бакалавр»: - 2 працівники;

молодший спеціаліст: - 4 працівники;

На початку навчального року адміністрацією закладу складений тарифікаційний список, в якому фіксується: освітній рівень педагогічного працівника, стаж роботи, тарифікаційний розряд, тижневе навантаження. Протягом навчального року у список вносяться зміни щодо тижневого навантаження, підвищення тарифного розряду, встановлення надбавки за вислугу років, підвищення освітнього рівня педагога тощо.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників закладу за останні п’ять років в середньому становить 18 годин. Розподіл тижневого навантаження здійснюється директором, з урахуванням можливостей та потреб закладу та погоджується з ПК.

Атестація педагогічних працівників ЦПО «Соняшник»

У закладі наявні накази про створення атестаційної комісії, про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії, про організацію та проведення атестації, про підсумки атестації. Складений план та тематика засідань атестаційної комісії, на яких розглядаються заяви педпрацівників на позачергову атестацію, досвіди роботи керівників, що атестуються. Графіки засідань атестаційної комісії та протоколи засідань співпадають. Секретар атестаційної комісії дотримується нормативних вимог щодо ведення протоколів: вони пронумеровані, скріплені печаткою, у наявності результати таємного голосування.

У закладі складені перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та перспективний план атестації педагогічних працівників. Він постійно коригується з врахуванням прийняття та звільнення педагогічних працівників, їх права на позачергову атестацію, перенесення чергової атестації, необхідностей атестувати ще не атестованих працівників. Складений порівняльний аналіз результатів атестації педагогічних працівників ЦПО «Соняшник» за 2018-2023 навчальні роки.

Згідно перспективного плану атестації, у поточному навчальному році у закладі атестувалися:

Через атестаційну комісію УО (комісія ІІ рівня) атестувалася керівник народного вокального ансамблю «Співограй» ГАВРИЛЮК О.М.

Через атестаційну комісію ЦПО «Соняшник» (комісія І рівня):

керівник гуртка бісероплетіння «Намистинка» ГУТНИК В.М.

керівник студії образотворчого мистецтва «Акварелі» БОБЛО В.М.

керівник студії образотворчого мистецтва «Палітра» КЛЕЙМЬОНОВА Л.В.

керівник школи раннього розвитку дітей «Щедрик» ФІЯЛКО А.В.

керівник гуртка кулінарного мистецтва ШИШКА А.В.

У наступному навчальному році в ході атестації у ЦПО «Соняшник» планується розширити аналіз роботи з узагальнення досвіду роботи зі складання та виконання планів самоосвіти педпрацівників, приміром, через майстер-класи та інші інноваційні форми та методи роботи та урізноманітнити форми творчих звітів керівників, у роботі атестаційної комісії закладу користуватися рекомендаціями та критеріями Державної служби якості освіти.

Найбільш поширеними формами методичної роботи в будь-якому навчальному закладі є підготовка навчально-методичних матеріалів, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності педагога, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду.

У поточному навчальному році педагогічні працівники брали участь у конкурсах професійної майстерності:

Красніцька – Луцик Л.М. – керівник художнього колективу «Народна студія петриківського розпису «Азалія» була нагороджена нагрудним знаком «Відзнака міського голови» з нагоди ювілею та за багаторічну плідну працю.

Яковенко Т.С. – керівник театрального колективу «Пролог», виборола ІІІ місце у обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» 2021/2022 (номінація: театральне мистецтво)

Навчання в закладі:

2020-2021 н.р. основним електронним засобом для занять був додаток Viber; формою дистанційного навчання - чат;

2021-2022 н.р. педагоги використовували Viber та платформи:

Classroom, Padlet, Meet, Diskort;

форми занять – відеоурок, відеоконферренція, чат.

Створений індивідуальний сайт, Гаврилюк Ольгою Миколаївною,

керівником художнього колективу «Народний вокальний ансамбль «Співограй»

Створене електронне порфоліо, Клеймьонової Л.М.,

керівника студії образотворчого мистецтва «Палітра»

Створене електоронне порфоліо, на сайті закладу, Яковенко Т.С.,

призера Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості».

Структурований та розширений YouTube канал мають такі педагоги:

Гаврилюк О.М. - https://www.youtube.com/user/metodyst

Рачинска А.М. - https://www.youtube.com/channel/UC9WuCpA-ZFNisOXATNoDk2A/featured

Яковенко Т.С. -https://www.youtube.com/channel/UCp_zBwa0kOlXYRSjuvHSczQ

Сесьомко І.М, Громадська К.Є. - https://www.youtube.com/channel/UCXT4pyZkoBTT-G0SZwO44Wg/videos

Аналіз науково-методичної роботи дає зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу в цілому була стабільною. Завданнями наступного навчального року є продовження роботи над активізацією ініціативи керівників гуртків у розповсюдженні свого педагогічного досвіду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах.

Педагогічні працівники протягом звітного періоду були учасниками 10 обласних онлайн семінарів та вебінарів:

 • Обласний вебінар для відповідальних за проведення виставок із науково-технічної творчості з теми: «Організація обласних виставок і конкурсів»

 • Обласний вебінар щодо створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти

 • Обласний вебінар директорів закладів позашкільної освіти з теми: «Сучасні тенденції формування змісту позашкільної освіти, проблеми її якості»

 • Обласний вебінар з теми: «Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти»

 • Обласний вебінар для практичних психологів з теми: «Арт-терапія в закладах позашкільної освіти»

 • Всеукраїнський семінар-практикум хореографічного мистецтва в форматі ZOOM для керівників та викладачів хореографічного мистецтва

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з теми: «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку» у форматі онлайн (платформи Zoom, Teams)

 • Всеукраїнський освітньо-методичний нетворкінг «Aquastories_Zhytomyr_Kiev» для керівників гуртків, вчителів, методистів закладів загальної середньої та позашкільної освіти

 • Всеукраїнська онлайн-зустріч фахівців з питань позашкільної освіти «Позашкільна освіта 2022: стан та перспективи»

 • Онлайн-конференція керівників закладів позашкільної освіти

Результативність роботи колективу за 2021/2022 роки дала можливість:

Наші плани на майбутнє:Інформаційно - технічне забезпечення роботи закладу

З метою інформування громадськості про діяльність ЦПО «Соняшник» з питань розвитку творчості протягом навчального року успішно функціонував сайт закладу http://sonyashnyk.in.ua/ своєчасно розміщувалась достовірна інформація про організацію освітнього процесу, організаційно - масову, суспільну та громадську діяльність закладу. Всі бажаючі відвідувачі інтернет - середовища закладу мали можливість побачити його розташування, здійснити віртуальне ознайомлення з гуртками, дізнатися про новини та ЦПО «Соняшник».

Кадрове забезпечення

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових педагогічних кадрів враховувалась фахова підготовка працівника.

Наш педагогічний колектив складається з творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів Аналіз якісного складу, освітнього рівня, ставлення до виконання професійних обов’язків педагогічних працівників (відповідальність, небайдужість, сумлінність, творчість, любов до своєї роботи) дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу в ЦПО «Соняшник» на високому рівні.


ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основна проблема, над якою працюватиме педколектив закладу
у 2022/2023 н.р.:

«Розвиток творчої особистості, здобуття дітьми та підлітками додаткових знань, умінь і навичок за інтересами, допрофесійної підготовки і професійного самовизначення».

Основні завдання:ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ

ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Педагогічний колектив у 2022/2023 н.р. працюватиме над методичною проблемою:

Виявлення інноваційних підходів до організації виховного процесу з урахуванням всебічного розвитку творчої особистості, формування соціального досвіду на основі власних бажань, урахування природних нахилів і задатків у позашкільному навчальному закладі.

З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогів, спрямувати всю науково-методичну роботу у 2022/2023 році на вирішення таких завдань:

1. Формування освітньої системи закладу на засадах педагогіки партнерства, педагогіки життєтворчості, педагогіки успіху; створення атмосфери турботи і підтримки гуртківців, яка б сприяла розвитку їхніх здібностей і можливостей, задовольняла інтелектуальні, творчі, емоційні й соціальні потреби.

2. Створення умов для розвитку професійної компетентності педагогів закладу, підвищення їх кваліфікації, готовності до інноваційної та наукової діяльності, активного впровадження в освітній процес проєктних технологій.

3. Постійне оновлення змісту позашкільної освіти, відповідно до потреб батьків та дітей і сучасних викликів; серед компетентностей основну увагу приділяти пізнавальній, практичній, творчій та соціальній компетентностям.

4. Забезпечення якісного психологічного супроводу освітнього процесу в закладі, надання психологічної підтримки педагогам, вихованцям та їх батькам.

Для виконання цих завдань необхідно:

- Посилити ефективність управління освітнім процесом у закладі (заступники директора з навчально виховної роботи Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.) удосконалити діяльність художньо-естетичного відділу, гуманітарного відділу, відділу організаційно-масової та клубної роботи (завідувач – Запорізька І.С. ).

- Продовжувати активізувати роботу веб-сайту закладу, впроваджувати хмарні технології; забезпечувати публічність інформації про діяльність закладу та гуртків;

- Продовжувати впроваджувати в практику діяльності педагогів технології дистанційного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

- Продовжувати організовувати інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі позашкільної освіти для дітей з особливими потребами, їх інтеграцію в освітній процес закладу; налагодити тісний зв’язок із КУ БМР «Інклюзивно-ресурсний центр» (Глеваська М.В.).

- Забезпечити дієвість, результативність, практичну спрямованість циклових комісій (відповідно до плану):

а) педагогів творчих об’єднань образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва (керівник – Бобло В.М.);

б) педагогів творчих об’єднань гуманітарного напряму (керівник -
Ільюшина Т.П.);

в) педагогів – керівників художніх колективів (керівник – Гаврилюк О.М.);

г) керівників гуртків дітей дошкільного віку (керівник – Фіялко А.В.).

- Спрямувати роботу циклових комісій на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогів закладу; забезпечувати різноманітні види діяльності циклових комісій, що сприятиме органічному поєднанню теоретичних знань із практичними завданнями, взаємодію досвідчених педагогів і керівників гуртків – початківців.

- Забезпечити систематичну, якісну роботу школи керівника гуртка – початківця (Шабельна Ж.В.).

- Організувати роботу психологічного консультпункту для педагогів закладу (Глеваська М.В.).

- Підвищити рівень організації науково-дослідницької роботи учнів у науковому товаристві МАН, з цією метою створити консультпункт «Підготовка юних науковців» (Гаврилюк О.М.).

- Виявляти та надавати підтримку творчо працюючим педагогам і готувати їх до участі у фахових конкурсах та конкурсах навчально-методичних матеріалів з питань позашкільної освіти (завідувачі відділів).

- Забезпечити проходження курсів підвищення фахової кваліфікації
в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» такими педагогами: Шабельна Ж.В., Ільюшина Т.П., Запорізька І.С., Глеваська М.В., Бобло Л.П., МатківськаО.С., Лазоренко К.Р., Плигань Н.В., Коцюба О.В. (протягом року).

- Провести атестацію таких педагогічних працівників закладу:

Ляшенко Л.П.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.

Рачинська А.М.

Велетнюк А.А. (до 01. 03.2023 року)

- Забезпечити участь педагогів закладу у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості» (Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В. протягом року).

- Організувати круглий стіл на тему: «Дитина онлайн: як забезпечити безпеку і приватність?» (Глеваська М.В., лютий 2023 р.).

- Провести презентацію «Хіт-парад інновацій» (Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В. завідувачі відділів, протягом навчального року.);

- Провести тренінг «Яка вона – життєво-компетентна особистість?»

(грудень 2022 р.);

-Продовжити створення педагогами власних віртуальних портфоліо, акаунтів гуртків у соціальних мережах Facebook, Instagram тощо (завідувачі відділів).


ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Провести засідання педагогічної ради:

- Підсумки діяльності ЦПО «Соняшник» за 2021/2022 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо забезпечення якості позашкільної освіти відповідно до викликів часу

Л.П. Ляшенко

30.08.2022 р.

- Практико-орієнтовані технології навчання як умова ефективного професійно-орієнтованого процесу у ЦПО «Соняшник» Л.П. Ляшенко

08.12.2022 р.

Інноваційна культура педагогів як важлива складова інноваційної діяльності позашкільного закладу

Л.П. Ляшенко 03.03.2023 р.

Аналіз та результати освітньої діяльності педагогічного колективу ЦПО «Соняшник» за 2022/2023 н.р.

Л.П. Ляшенко

26.05.2023 року

Провести наради при директору:

СЕРПЕНЬ

1. Стан готовності ЦПО «Соняшник» до 2022/2023 н.р.

Ляшенко Л.П., Кирпич І.В.,

30.08.2022р.

ВЕРЕСЕНЬ

1. Використання активних форм організації набору дітей та підлітків у гуртки і клуби закладу.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.,

09.09.2022 р.

2. Результативність набору гуртківців у творчі об’єднання ЦПО «Соняшник».
Стан залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій.

Глеваська М.В.,

23.09.2022р.

ЖОВТЕНЬ

1. Стан відвідування вихованцями занять гуртків та дотримання розкладу занять. Аналіз ведення журналів обліку гурткової роботи. Аналіз планів виховної роботи гуртків ЦПО «Соняшник». Перспективи науково-дослідницької діяльності гуртківців у 2022/2023 н.р.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідуючі відділів, 14.10.2022 р.

2. Налагодження діяльності батьківських комітетів гуртків та творчих об’єднань ЦПО «Соняшник». Планування діяльності закладу під час осінніх канікул.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

29.10.2022 р.


ЛИСТОПАД

1. Підсумки організації роботи ЦПО «Соняшник» під час осінніх канікул.
Стан температурного режиму у навчальних кабінетах закладу.
Стан прилеглої території закладу.

Ляшенко Л.П. Кирпич І.В.,

11.11.2022р.


2. Дотримання положення та інструкцій щодо виконання вимог техногенної безпеки у закладі, інструкцій про заходи пожежної безпеки в навчальних кабінетах.

Ляшенко Л.П., Кирпич І.В.

24.11.2022 р.

ГРУДЕНЬ

1. Планування діяльності закладу під час зимових канікул та новорічно-різдвяних свят. Стан залучення до гурткової роботи дітей з девіантною поведінкою.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В., Глеваська М.В.,

02.12.2022 р.


2. Участь гуртківців в обласних конкурсних заходах. Стан освітлення у приміщеннях закладу.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В., Кирпич. І. В.1

6.12.2022 р.


СІЧЕНЬ

1.Результативність роботи ЦПО «Соняшник» під час зимових канікул.

2.Ознайомлення з планом роботи на ІІ півріччя

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.,

20.01.2023 р.


ЛЮТИЙ

1. Підсумки творчих звітів педагогів, що атестуються у 2022/2023 н.р.
Стан відвідування вихованцями занять гуртків.

Ляшенко Л.П., Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.,

завідувачі відділів, 10.02.2023 р.


2. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях закладу. Огляд стану навчальних кабінетів закладу.

Кирпич І.В., 24.02.2023 р.

БЕРЕЗЕНЬ

1.Впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій та їх вплив на підвищення якості освітнього процесу в ПНЗ

Ляшенко Л.П., Шабельна Ж.В.

10.03.2023 р.

2. Підсумки атестації педагогів ЦПО «Соняшник».

Ляшенко Л.П., Цимбал Т.Д.

24.03.2023 р.
КВІТЕНЬ

1. Стан відвідування вихованцями занять гуртків. Організація підсумкових, звітних занять в гуртках і творчих об’єднаннях закладу.

Лященко Л.П., Цимбал Т.Д., Щабельна Ж.В.,

завідувачі відділів, 07.04.2023 р.


2. Стан підготовки та проведення випускних екзаменів в освітньо-творчих об’єднаннях закладу. Про підготовку до щорічного випускного свята
ЦПО «Соняшник»

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В., 21.04.2023 р.


ТРАВЕНЬ

1. Стан виконання інструкції з діловодства працівниками закладу.

Ляшенко Л.П., Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.,

12.05.2023р.

2. Розвиток успішної особистості в освітньому просторі ЗПО.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

26.05.2023 р.

ЧЕРВЕНЬ

1. Організація ремонтно-опоряджувальних робіт у приміщеннях ЦПО «Соняшник».

Ляшенко Л.П., Кирпич І.В., 09.06.2023 р.


2. Результативність участі педагогів та гуртківців закладу в обласних і Всеукраїнських конкурсних заходах.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В. 23.06.2023 р.


ОГЛЯДОВИЙ КОНТРОЛЬ


- Готовність кабінетів до нового 2022/2023 навчального року.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

Кирпич І.В.,

до 26.08.2022 р.

- Стан набору гуртківців у 2022/2023 н.р.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В. завідувачі відділів,

до 16.09.2022 р.

- Стан відвідування вихованцями занять гуртків.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В., завідувачі відділів,

жовтень – грудень 2022 р.

березень-квітень 2023 р.

- Стан прилеглої території закладу.

Кирпич І.В.

до 11.11.2022 р.,

до 21.04.2023 р.

- Стан температурного режиму у навчальних кабінетах закладу.

Кирпич І.В.

до 14.10.2022 р.,

до 14.04.2023 р.

- Стан освітлення у приміщеннях закладу.

Кирпич І.В.

до 09.12.2022 р.

- Стан виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Цимбал Т.Д., Кирпич І.В.

до 10.02.2023 р.

до 07.07.2023 р.

- Стан дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі.

Кирпич І.В.

до 11.11.2022 р.

до 21.02.2022 р.


ФРОНТАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


- Стан готовності ЦПО «Соняшник» до 2022/2023 н.р.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В., Кирпич І.В.

до 26.08.2022 р.

- Стан програмного забезпечення діяльності гуртків та клубів закладу.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.,

завідувачі відділів,

до 09.09.2022 р.

- Результативність набору гуртківців у творчі об’єднання ЦПО «Соняшник».

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

до 23.09.2022 р.

- Стан відвідування вихованцями занять гуртків та дотримання розкладу занять

Цимбал Т.Д., завідуючі відділів,

до 15.10.2022 р.

- Налагодження діяльності батьківських комітетів гуртків та творчих об’єднань ЦПО «Соняшник». Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідуючі відділів,

до 20.10.2022 р.

- Дотримання режиму роботи працівниками закладу.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В., Кирпич І.В.,

до 17.12.2022р.

- Огляд стану навчальних кабінетів закладу.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

Кирпич І.В.,

до 22.02.2022 р.

- Стан дотримання розкладу занять гуртків. Стан відвідування вихованцями занять гуртків.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів,

до 15.10.2022 р.

до 08.04.2023 р.ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ


- Застосування дистанційних інформаційно-комунікаційних технологій
в гуртковій роботі.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів,

жовтень-листопад 2022 р.

- Стан профорієнтаційної роботи у гуртках, творчих об’єднаннях та клубах закладу.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

березень 2023 р.

- Результативність набору гуртківців у творчі об’єднання ЦПО «Соняшник».
Стан залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

Глеваська М.В.

до 27.09.2022 р.

- Стан діяльності гуртків військово-патріотичного та туристського спрямування. Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

квітень-травень 2023 р.

- Стан програмно-методичного забезпечення освітнього процесу в закладі.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів,

січень-лютий 2023 р.

- Шляхи формування ключових компетентностей в гуртках гуманітарного напряму. Цимбал Т.Д. листопад 2022 р.

- Проектна діяльність педагогів закладу щодо соціалізації гуртківців та розвитку їх життєвих компетентностей.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

лютий – березень 2023 р.

- Розвиток пізнавальної та творчої компетентності гуртківців засобами декоративно-вжиткового мистецтва.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

березень – квітень 2023 р.

Використання дидактичних та розвивальних засобів на заняттях школи раннього розвитку дітей «Щедрик».

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

Фіялко А.В.

березень 2023 р.

Організація адаптивного та ігрового періоду в школі раннього розвитку дітей «Щедрик». Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

Фіялко А.В.

вересень-жовтень 2022 р.

- Стан залучення до гурткової роботи дітей з девіантною поведінкою.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

Глеваська М.В.,

листопад 2022 р.

- Участь гуртківців в обласних конкурсних заходах.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

грудень 2022 р.

- Стан збереження контингенту гуртківців.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів,

квітень – травень 2023р.

- Результативність роботи ЦПО «Соняшник» під час зимових канікул.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

січень 2023 р.

- Стан підготовки та проведення випускних екзаменів в освітньо-творчих об’єднаннях закладу. Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

квітень-травень 2023 р.

- Аналіз спільної діяльності керівників гуртків та батьків гуртківців і громадськості щодо сприяння професійному самовизначенню підлітків.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

квітень-травень 2023 р.

- Стан роботи по зміцненню матеріальної бази гуртків.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

Кирпич І.В.,

січень 2023 р, квітень 2023р.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1. До 30.12.2022 р. вивчити систему роботи педагогів закладу,
які атестуються у 2022/2023 н.р.:

2. Протягом навчального року ознайомитися із діяльністю новопризначених педагогів закладу з метою надання їм методичної допомоги:

Вивчити досвід:

Бобло В.М., керівника образотворчого мистецтва «Акварелі» на присвоєння зразковий художній колектив «Розвиток творчої особистості дитини на заняттях гуртка образотворчого мистецтва»

Коробко В.І., керівник зразкової студії образотворчого мистецтва «Берестяночка» на підтвердження звання «Зразковий художній колектив» «Особливочті роботи з берестою у гуртку образотворчого мистецтва»

Громадська К.Є., керівник зразкового лялькового театру «Фантазія» на підтвердження звання «Зразковий художній колектив» «Інноваційні форми роботи як умова розвитку творчого потенціалу вихованців театрального гуртка»


ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТАЦІЇ


1. Стан ведення журналів обліку гурткової роботи

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів

до 03.10.2022 р.

до 16.01.2023 р.

до 03.04.2023 р.

до 01.07.2023 р.

2. Перевірка планів виховної роботи гуртків

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

до 20.09.2022 р.

до 12.01.2023р.

3. Перевірка планів роботи секцій наукового товариства МАН.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

до.10.10.2022 р.

4. Перевірка виконання навчальних планів та програм гуртків за І півріччя 2022/2023 н.р.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В. завідувачі відділів

до 01.10.2022 р.

5. Перевірка виконання навчальних планів та програм гуртків за ІІ півріччя 2021/2022 н.р.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів

до 03.01.2023 р.

6. Перевірка планування роботи зразкового музею народного побуту «Світлиця» Цимбал Т.Д.

до 29.09.2022 р.


7. Стан ведення обліку дітей соціально незахищених категорій.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В., Глеваська М.В.

до 01.10.2022 р.

8. Стан ведення документації атестаційної комісії закладу.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

до 01.11.2022 р.

до 06.03.2023 р.

9. Стан ведення документації батьківських комітетів гуртків та батьківського комітету закладу.

Цимбал Т.Д. ,

Шабельна Ж.В. ,

до 15.11.2022 р.

до 19.05.2023 р.

11. Перевірка стану планування та ведення документації психологічної служби закладу.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

до 20.12.2022 р.

до 25.05.2023 р.

12. Перевірка документації культорганізаторів закладу.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

до 03.10.2022р.

до 15.02.2023р.

13. Перевірка планування та ведення документації завідувачів відділів.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

до 20.10.2022р.

до 25.01.2023р.РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА ТА ВИХОВНА РОБОТА


Удосконалити роботу педагогічного колективу по забезпеченню комплексного поєднання пізнавальної, виховної та розважальної спрямованості кожного масового заходу.

Планувати організацію дозвілля школярів міста та гуртківців закладу з урахуванням їх запитів, інтересів та вподобань.

Домогтися, щоб усі міські масові заходи та заходи для гуртківців закладу відзначалися високою організованістю, мистецькою довершеністю, національно-художнім колоритом, оригінальністю, сприяти прилученню дітей та учнівської молоді до національної культури, сімейних традицій, рідної мови, святинь українського народу.

Залучати гуртківців до активної участі в міських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсних заходах

У 2022/2023 н.р. залучити гуртківців закладу

до участі таких обласних масових та конкурсних заходах:


Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальні

Контроль

за виконанням

Обласний конкурс фоторобіт «Неосяжна моя, Україно!»

Вересень

Запорізька І.С.


Обласна історико-краєзнавча експедиція учнівської молоді «Київщина козацька»

Вересень

Запорізька І.С.


Обласна акція «Герої серед нас:

сучасні захисники України»

(пошукова та науково-дослідницька робота за напрямами:

«Революції гідності присвячується», «Сучасні захисники України»,

«Доля переселенців», «Пам’ятки Другої світової війни», «Виховуємо патріотів»)

Жовтень

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

Запорізька І.С.

Пантюшенко В.М.


Обласні змагання з туристського орієнтування серед учнівської молоді

Жовтень

Пантюшенко В.М.Участь дитячих художніх колективів

у вітальній частині обласного свята

з нагоди Дня працівників освіти

Жовтень

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.


Обласні етапи заочних Всеукраїнських конкурсів робіт юних фотоаматорів

«Моя Україно!» та «Моя країна – Україна»

Жовтень

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.


Обласний збір лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді

Жовтень

Запорізька І.С.


Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Київщина козацька»

Жовтень

Пантюшенко В.М.


Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір»

Жовтень

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.


Обласний фестиваль-огляд дитячих театральних колективів

«Театральні обрії»

Листопад

Яковенко Т.С.,

Громадська К.Є.


Урок пам’яті «Допоки пам’ять в серці не згасає» щодо трагічних подій на Україні

під час Голодомору 1932 – 1933 років

Листопад

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

Запорізька І.С..


Заходи з підготовки та відзначення у навчальних закладах області Дня Гідності та Свободи

Листопад

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

Запорізька І.С.


Обласний етап Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції

«Моя Батьківщина – Україна»

Листопад

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

Запорізька І.С.


Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Герої серед нас. Сучасні захисники України»
(за підсумками акції до Дня Гідності

та Свободи

Листопад

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

Запорізька І.С. Пантюшенко В.М.


Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічний композиція»

Листопад


Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.


Обласний конкурс дитячих творчих робіт «Київщина без корупції»

Листопад-грудень

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.


Обласна виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дітей»

Грудень

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.


Обласна виставка-конкурс промислового дизайну

«Арт-факторія»

Грудень

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.


Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»

Грудень


Запорізька І.С..


Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»

до Дня Соборності України

Січень

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

Обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу

«Космічні фантазії»


Лютий

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.


Обласний конкурс плакатів

«Безпека дорожнього руху – це життя»

Лютий

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.
Обласний конкурс дитячих

та юнацьких лялькових театрів

«Казковий калейдоскоп»

Лютий

Громадська К.Є.


Обласний етап Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»

Березень

Цимбал Т.Д.


Обласний збір лідерів

учнівського самоврядування дітей

та учнівської молоді

Березень

Запорізька І.С.


Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого

та декоративно-ужиткового

«Знай і люби свій край»

Березень

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.


Обласний конкурс «Юні екскурсоводи» (І етап заочний)

Березень

Цимбал Т.Д.


Обласна конференція юних краєзнавців «Київщина – мій заповітний край»

Березень-квітень

Цимбал Т.Д.


Обласний дитячо-юнацький конкурс виконавців сучасної патріотичної пісні

«Калиновий дзвін»

Березень-

квітень

Гаврилюк О.М.


Обласні змагання з водного туризму серед учнівської молоді Київщини (Богуславський район)

Квітень

Пантюшенко В.М.


Обласні змагання з велосипедного туризму серед учнівської молоді Київщини (Богуславський район)

Квітень

Пантюшенко В.М.


Обласний конкурс «Юні екскурсоводи» (ІІ етап)

Квітень

Цимбал Т.Д.


Обласний фольклорний фестиваль-конкурс «З народного джерела»

Травень

Гаврилюк О.М.


Обласні змагання з пішохідного туризму серед учнівської молоді (Володарський район)

Травень

Пантюшенко В.М.,


Заходи з відзначення 32-ої річниці Незалежності України

(за окремим планом)

Серпень

Цимбал Т.Д.

Шабельна Ж.В.


Обласна літня школа лідерів

(на базі КЗ «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»)

Серпень

Запорізька І.С.
VI. РОБОТА ЗА БАТЬКАМИ, СІМ’ЄЮ, ГРОМАДСЬКІСТЮ


Основні завдання:

 1. Озброїти батьків педагогічними та психологічними знаннями, навчити практично застосовувати їх у вихованні дітей, формувати правову культуру батьків.

 2. Забезпечити широке інформування батьків про концепцію, роль та зміст роботи закладу позашкільної освіти, форми, методи і досягнення діяльності творчих об’єднань, залучати батьків до участі у життєдіяльності закладу, створенні його позитивного іміджу.

 3. Активно включати батьків у побудову творчої та освітньої траєкторії дитини на основі засад педагогіки партнерства з педагогами закладу позашкільної освіти.


Зміст основних заходів:

 1. День відкритих дверей для батьків та школярів міста з метою залучення дітей до занять у гуртках ЦПО «Соняшник».

15.09.2022 р.

Яковенко Т.С.,

Зав. відділів

 1. Психолого-педагогічні консультації для батьків з питань формування ключових компетентностей та розвитку творчих здібностей дітей.

з 01.10.2022 р.

Глеваська М.В.

 1. Робота правового лекторію для батьків вихованців закладу.

з 01.10.2022 р.

Цимбал Т.Д.

 1. Створення та організація діяльності батьківських комітетів гуртків та батьківського комітету закладу. до 01.10.2022 р.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

керівники гуртків

 1. Участь керівників гуртків та адміністрації закладу у засіданнях батьківських комітетів гуртків і закладу. протягом року

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

керівники гуртків

 1. Соціологічне опитування батьків вихованців ЦПО «Соняшник»
  «З погляду тат і мам».
  лютий-березень 2023 р.

Глеваська М.В.

 1. Активізація роботи консультаційної психологічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей, координації дій закладу позашкільної освіти і батьків, вирішенні конфліктних ситуації.

протягом року

Глеваська М.В.

 1. Розробка системи заходів з інтеграції зусиль батьків та педагогічного колективу в роботі з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги. до 01.02.2023 р.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

Глеваська М.В.

керівники гуртків


 1. Залучення батьків до участі у різноманітних конкурсах, виставках, вечорах відпочинку, родинних святах, екскурсіях, творчих звітах.

протягом року

завідувачі відділів,

культорганізатори,

керівники гуртків


 1. Круглий стіл «Роль родини у створенні творчого успіху дитини» з участю педагогів закладу та батьків гуртківців. березень 2023 р.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.,

Глеваська М.В.

керівники гуртків


 1. Продовження діяльності клубу батьківського взаєморозуміння з участю батьків вихованців школи раннього розвитку дітей «Щедрик».

протягом року

Глеваська М.В.

Фіялко А.В.


 1. Провести з участю гуртківців та їхніх батьків такі заходи:

Свято Нового року грудень

Яковенко Т.С.

Різдвяне свято січень Яковенко Т.С.


Яковенко Т.С.


Яковенко Т.С.


 1. Залучати батьків до організації ремонтних та опоряджувальних робіт.

протягом року

керівники гуртків

VІІ. РОБОТА З ГУРТКІВЦЯМИ.

УЧАСТЬ У КОНКУРСНИХ ЗАХОДАХ


Назва заходу

Час та місце проведення

Відповідальні

День знайомств з вихованцями школи раннього розвитку дітей «Щедрик» - «Перший раз

у «Щедрик» до нас!»

вересень 2022 р.

Фіялко А.В.,

Яковенко Т.С.,

Пізнавально-розважальна гра «Благословенний мирний день у світі» (до Дня миру)

21 вересня 2022 р.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.,

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

«У колі друзів» пізнавально – розважальна гра знайомство гуртківців з гуртків різного спрямування

вересень 2022 р.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Привітання гуртківців

ЦПО «Соняшник» на міському святі до Дня працівників освіти

жовтень 2022 р.

Гаврилюк О.М.

Яковенко Т.С.

«Гравікон» інтелектуально – розважальна командна гра для гуртківців «Чи знаєш ти Україну?»

жовтень 2022 р.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Виставка малюнків вихованців студій образотворчого мистецтва «Жовто-блакитна душа українців» (до міжнародного Дня художника)

8 жовтня 2021 р.

керівники гуртків образотворчого мистецтва

Містер «Соняшник 2020» конкурсна програма для хлопців вихованців гуртків

жовтень 2022 р.

Цимбал Т.Д.,

Шабельна Ж.В.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Фольклорно-ігрова програма Велесові вечорниці

Жовтень 2022

Громадська К.Є.

Квест гра «Чорна мітка»

жовтень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Свято осені та посвята в щедринята для вихованців школи раннього розвитку дитини «Щедрик»

жовтень 2022 р.

Фіялко А.В.,

Яковенко Т.С.,

Заходи під час осінніх канікул

(за окремим планом)

жовтень-листопад 2022 р.

Яковенко Т.С.

«Гравікон» інтелектуально – розважальна командна гра для гуртківців «Осінній марафон»

жовтень-листопад 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

«Табула раса» конкурсно – розважальна програма для гуртківців

листопад 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

«Хрестики-нулики» ігрова програма для гуртківців

листопад-грудень 2022р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

«А у нас на Андрія калита поспіла» ігрова програма з елементами обрядовості для гуртків «Соняшника»

грудень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

Новорічна казка та розважальна програма для гуртківців

Грудень 2022 р. –

січень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

«Зимова казка» новорічний бал – карнавал для гуртківців «Соняшника»

грудень 2022 –

січень 2023 р.

Яковенко Т.С

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

Різдвяна конкурсно-привітальна програма для гуртківців

грудень 2022 –

січень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

Заходи під час зимових канікул

(за окремим планом)

грудень 2022 –

січень 2023 р.

Яковенко Т.С.


Міжнародний відкритий онлайн конкурс «Вертепна зірка»

січень 2023 р.

Громадська К.Є.

Сесьомко І.М.

«Гравікон» інтелектуально – розважальна командна гра для гуртківців «Зимове диво»

січень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

Чубачкіна Л.М,

Матківська О.С.,

керівники гуртків

Квест гра «Чарівний екзамен»

лютий 2023 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Розважально-танцювальна програма «Поділись красою почуттів» для гуртківців ЦПО «Соняшник» (до Дня Святого Валентина)

14 лютого 2023 р.

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

«Хрестики-нулики» ігрова програма для гуртківців

лютий-березень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Концертно-ігрова програма «День лялькаря

21.03.2023

Громадська К.Є.

Квест гра «Пошук слів»

березень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Заходи під час весняних канікул

(за окремим планом)

березень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

«Гравікон» інтелектуально – розважальна командна гра для гуртківців «Весна днем красна»

березень-квітень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

Коробко В.І.,

Матківська О.С.,

керівники гуртків

Міс «Весняночка-паняночка 2021» конкурсна програма для дівчаток вихованок гуртків

березень-квітень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

Квест гра «Загадай бажання»

квітень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

«Табула раса» конкурсно – розважальна програма для гуртківців

квітень-травень 2023р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Випускне свято для вихованців школи раннього розвитку дітей «Щедрик»

травень 2023 р.

Фіялко А.В.,

Яковенко Т.С.,

Друзь О.Г.

«Хрестики-нулики» ігрова програма для гуртківців

травень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Свято до Дня матері

«Всяк до серця матінки горнеться

травень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Квест гра

«У чарівній країні казок»

травень 2023 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

Традиційний творчий звіт гуртківців ЦПО «Соняшник»

травень 2023 р.

Яковенко Т.С.

Міське свято до Дня захисту дітей

01 червня 2023 р.

Яковенко Т.С.


VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Здійснити такі види ремонтних робіт на центральному корпусі:

липень-серпень 2023 р.

липень-серпень 2023 р.

за умови виділення коштів

жовтень-листопад 2022 р.

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів


за умови виділення коштів


 1. Здійснити такі види ремонтних робіт за адресою вул. Некрасова 139:

за умови виділення коштів

липень-серпень 2023 р.

за умови виділення коштів

жовтень-листопад 2022 р.

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів

 1. Придбати:

протягом року

 1. Здійснити передплату періодичних видань.

грудень 2022 р.,

червень 2023р.

 1. Продовжити надання платних освітніх послуг, відповідно до чинного законодавства та оприлюднювати звітність про їх використання на сайті закладу.

протягом року

 1. Розміщувати на сайті закладу звіти про надходження та використання позабюджетних коштів, фінансово-господарську документацію

протягом року