ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     РІШЕННЯ  

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

____________________ 2018 р.  

№______________________

 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т
ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «СОНЯШНИК» БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Біла Церква

 

2018

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

 1. 1.1.Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської області (далі – Заклад) – заклад позашкільної освіти.  

 2. 1.2.Засновником Закладу є територіальна громада м. Білої Церкви в особі Білоцерківської міської ради Київської області (далі – Засновник). 

 3. 1.3.Заклад створений згідно з рішенням та за кошти Засновника, підзвітний і підконтрольний у своїй діяльності Засновнику й організаційно підпорядкований Уповноваженому органу управління. 

 4. 1.4.Форма власності Закладу – комунальна. 

 5. 1.5.Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської області є правонаступником Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської області. 

 6. 1.6.Визначення термінів, що вживаються в Статуті: 

 1. 1.7.Уповноваженим органом Засновника в галузі освіти є управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

 2. 1.8.Найменування Закладу: 

 1. 1.9.Юридична адреса та місцезнаходження Закладу: бульвар Олександрійський, 17,
  м. Біла Церква, Київська область, 09100. 

 2. 1.10.Заклад є юридичною особою і діє на підставі Статуту, затвердженого Засновником, має рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може обслуговуватися централізованою бухгалтерією управління освіти і науки Білоцерківської міської ради або здійснювати власний бухгалтерський облік. 

 3. 1.11.Заклад може від свого імені укладати угоди, окрім будь-яких правочинів щодо майна Закладу, набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Заклад несе відповідальність за всіма зобов’язаннями згідно з чинним законодавством України. 

 4. 1.12.Заклад є неприбутковою організацією. 

 5. 1.13.Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністе­рства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами й цим Статутом. Зміни до Статуту розробляються керівником Закладу, проходять експертизу в Органі управління та затверджуються Засновником. 

 6. 1.14.Мовою освітнього процесу в Закладі є державна мова – українська. 

 7. 1.15.Заклад несе відповідальність перед Засновником, Органом управління, суспільством та державою за безпечні умови освітньої діяльності, виконання програм розвитку позашкільної освіти, дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни. 

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 1. 2.1.Головною метою Закладу є:  

 1. 2.2.Головними завданнями Закладу є: 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ

 

 1. 3.1.Освітній процес у Закладі вільний від утручання будь-яких політичних партій та релігійних організацій. При Закладі можуть бути створені, за бажанням учнів, дитячі та молодіжні громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, у діяльності яких пріоритет надається загальнолюдським цінностям та моралі. 

 2. 3.2.Заклад здійснює свою діяльність відповідно до освітньої програми, схваленої педагогічною радою Закладу та затвердженою його керівником. Заклад може використовувати типові освітні програми, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, або розробляти свої освітні програми на основі типових та за іншими освітніми програмами, затвердженими Органом управління. 

 3. 3.3.На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує річний план роботи та навчальний план, котрі конкретизують організацію освітнього процесу. 

 4. 3.4.Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Закладом у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Тривалість занять у Закладі визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів: 

віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями (5-15 хвилин) є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи Закладу.

 1. 3.5.Режим щоденної роботи встановлюється Закладом на основі рекомендацій центральних і місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває. Заклад забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці. 

 2. 3.6.Тривалість навчального року у Закладі встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває Заклад, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. У канікулярні, святкові та неробочі дні Заклад працює за окремим планом,  затвердженим його керівником. 

 3. 3.7.Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм роботи в Закладі становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів. Наповнюваність окремих груп гуртків установлюється директором Закладу за погодженням з педагогічною радою залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього, творчого процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів. Гранична наповнюваність груп відповідно до психофізіологічного розвитку вихованців, учнів і слухачів, їх вікових категорій, рівня майстерності визначається Положенням про заклади позашкільної освіти.  

 4. 3.8.Прийом до Закладу може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп гуртків та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Закладом. 

 5. 3.9.Прийом вихованців, учнів і слухачів до Закладу для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. 

 6. 3.10.До Закладу зараховуються вихованці, учні й слухачі віком від 3-х до 18-и років.
  В окремих випадках у гуртках, секціях, студіях, клубах та інших творчих об'єднаннях
  Закладу можуть займатися діти від 1-го до 3-х років та учнівська молодь від 18-и до 20-и років, що встановлюється директором Закладу за погодженням з педагогічною радою залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього, творчого процесу. 

 7. 3.11.Позашкільна освіта у Закладі здійснюється за такими напрямами: 

 1. 3.12.Освітній процес у Закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я) у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, на природі та в інших формах. 

 2. 3.13.Організація групової та індивідуальної роботи в Закладі здійснюється відповідно до положень про них, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. 

 3. 3.14.Комплектування груп гуртків та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 01 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка Закладу. 

 4. 3.15.Гуртки та інші творчі об'єднання Закладу класифікуються за трьома рівнями: 

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків  та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

 1. 3.16.Заклад, маючи висококваліфіковані кадри, належні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної і вищої освіти. 

 2. 3.17.Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і слухачів, підтримки їхніх професійних навичок Заклад, за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки, організовує виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт). 

 3. 3.18.Заклад може організовувати роботу своїх гуртків та інших організаційних форм на базі закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, позашкільної освіти, підприємств, організацій, у пришкільних таборах відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.  

 4. 3.19.Для здійснення освітньої роботи Закладу надаються в користування або в оренду спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування або в оренду визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України. 

 5. 3.20.У Закладі можуть функціонувати відділи, відділення, методичні об'єднання, циклові комісії, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування. 

 6. 3.21.Методичні об'єднання, циклові комісії створюються в Закладі для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами. 

 7. 3.22.За наявності 30-ти і більше груп одного або споріднених напрямів у Закладі можуть створюватися відділи та вводитися посади завідувачів відділів за умов наявності фінансування. 

 8. 3.23.З метою вдосконалення системи навчання та виховання в Закладі можуть створюватися методична рада, художня рада, комісії, творчі групи, до складу яких уходять педагогічні працівники Закладу та інші учасники освітнього процесу. 

 9. 3.24.Згідно з рішенням Засновника, на підставі відповідних угод Заклад може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, закладам освіти регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям. 

 10. 3.25.Випускникам Закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.  

ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 1. 4.1.Учасниками освітнього процесу в Закладі є: 

 1. 4.2.Вихованці, учні і слухачі Закладу мають гарантоване державою право на: 

 1. 4.3.Вихованці, учні й слухачі Закладу зобов'язані: 

 1. 4.4.Педагогічним працівником Закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в Закладі. Педагогічним працівником Закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності освітнього процесу.  

 2. 4.5.Перелік посад педагогічних працівників системи позашкільної освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

 3. 4.6.Педагогічні працівники Закладу мають право на: 

 1. 4.7.Педагогічні працівники Закладу зобов'язані: 

 1. 4.8.Педагоги, керівники гуртків та інших організаційних форм Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником за погодженням з профспілковим комітетом Закладу. 

 2. 4.9.Обсяг педагогічного навантаження в Закладі визначається його керівником згідно з чинним законодавством України й затверджується Органом управління. Ставки заробітної плати педагогічних працівників Закладу встановлюються з урахуванням витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). 

 3. 4.10.Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об'єднань Закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Оплата інших видів педагогічної діяльності здійснюється в такому співвідношенні до тарифної ставки: 

завідування навчальними кабінетами, відділами, відділеннями – 10-15 відсотків;

завідування паспортизованими музеями – 15-20 відсотків.

Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників Закладу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Розподіл педагогічного навантаження в Закладі здійснюється його керівником.

 1. 4.11.Педагогічним працівникам Закладу надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Педагогічні працівники Закладу мають право на пенсію за вислугою років за наявності педагогічного стажу роботи не менше ніж 25 років. 

 2. 4.12.Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів Закладу протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника відповідно до чинного законодавства України. 

 3. 4.13.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

 4. 4.14.Підготовка педагогічних працівників Закладу здійснюється педагогічними та іншими вищими закладами освіти, інститутами післядипломної педагогічної освіти, їх спеціалізованими факультетами. 

 5. 4.15.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Закладу здійснюється не рідше одного разу в п'ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів.  

 6. 4.16.Атестація педагогічних працівників Закладу здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до положень про атестацію педагогічних працівників, затверджених відповідними центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері. 

 7. 4.17.Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право: 

V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 1. 5.1.Керівництво Закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три роки, а також організаторські здібності, високі моральні якості, фізичний і психічний стан якого не перешкоджає виконанню посадових обов’язків. 

 2. 5.2.Призначення на посаду та звільнення з посади директора Закладу здійснює Уповноважений орган управління. 

 3. 5.3.Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора здійснює директор Закладу за погодженням з Органом управління. 

 4. 5.4.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників здійснює директор Закладу відповідно до чинного законодавства України. 

 5. 5.5.Керівник Закладу: 

 1. 5.6.Керівник Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладом. 

 2. 5.7.Педагогічна рада Закладу: 

 1. 5.8.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік. 

 2. 5.9.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. 

 3. 5.10.У Закладі за рішенням загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти можуть створюватись і діяти органи самоврядування працівників закладу освіти, органи самоврядування здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

 1. 6.1.Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до чинного законодавства України. 

 2. 6.2.Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, що перебуває в його користуванні. 

 3. 6.3.Майно Закладу є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 

 4. 6.4.Заклад та майно Закладу не підлягає приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Закладу не підлягають вилученню, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

 5. 6.5.Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу як неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 6. 6.6.Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами і стандартами облаштування та утримання Закладу, навчальними планами та програмами.  

 7. 6.7.Фінансування Закладу здійснюється за рахунок: 

 1. 6.8.Додатковими джерелами фінансування Закладу є: 

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються Закладом на діяльність, передбачену цим Статутом.

 1. 6.9.Бюджетне фінансування Закладу не може зменшуватися або припинятися в разі наявності у нього додаткових джерел фінансування. Невикористані в поточному році позабюджетні кошти Закладу не можуть бути вилучені, окрім випадків, передбачених законодавством України. 

 2. 6.10.Заклад  у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право: 

 1. 6.11.Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Порядок компенсації коштів з державного та/або місцевих бюджетів за здобуття позашкільної освіти дітьми зазначених категорій затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 2. 6.12.Для проведення освітньої, навчально-тренувальної та спортивної роботи Закладу надаються в користування (оренду) спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства. 

 3. 6.13.Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не ввійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

 4. 6.14.Платні послуги не можуть надаватися Закладом замість або в межах освітньої діяльності, визначеної освітніми програмами, навчальними планами і програмами.  

 5. 6.15.Платні послуги можуть надаватися за напрямами діяльності Закладу. 

 6. 6.16.Майно Закладу може вилучатися Засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 7. 6.17.Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Закладі здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

VII. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

 1. 7.1.Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та забезпечує доступ до таких ресурсів шляхом розміщення їх в інформаційно-комунікаційних мережах. 

 2. 7.2.Заклад забезпечує на своєму офіційному веб-сайті відкритий доступ до такої інформації:  

 1. 1.Статут Закладу;  

 2. 2.Структура та органи управління Закладу;  

 3. 3.Освітні програми, що реалізуються в Закладі;  

 4. 4.Фактична кількість осіб, що навчається в Закладі; 

 5. 5.Мова (мови) навчання;  

 6. 6.Керівник Закладу, його заступники, завідувачі відділень;  

 7. 7.Педагогічні кадри, їхній освітній та кваліфікаційний рівень, займана посада, досвід педагогічної діяльності; 

 8. 8.Наявність вакантних посад й умови проведення конкурсу на їх заміщення;  

 9. 9.Матеріально-технічне забезпечення Закладу;  

 10. 10.Річний звіт про діяльність Закладу;  

 11. 11.Правила прийому до закладу освіти; 

 12. 12.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 

 13. 13.Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти; 

 14. 14.Результати моніторингу якості освіти; 

 15. 15.Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість. 

 1. 7.3.Заклад на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює кошторис і звіт про надходження та використання всіх коштів, спрямованих на забезпечення його діяльності. 

 2. 7.4.Перелік інформації, обов’язкової для оприлюднення Закладом, може доповнюватися й уточнюватися спеціальними законами. 

VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 1. 8.1.Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах. 

 2. 8.2.Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, закладами освіти зарубіжних країн, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку. 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

 1. 9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію та перепрофілювання Закладу приймає Засновник. 

 2. 9.2.Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. 

 3. 9.3.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням Господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

 4. 9.4.З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом. 

 5. 9.5.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику. 

 6. 9.6.У випадку реорганізації, права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України або до Органу управління. 

 

 

Х. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ СТАТУТУ ЗАКЛАДУ

 

 1. 10.1.Статут Закладу та зміни до нього затверджуються за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства України.  

        Білоцерківська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 15, зареєстрована 04.02.2002 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР І 353 120 000 0000 001632, код ЄДРПОУ 26376300, в особі міського голови Дикого Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Міський голова                        ______________________  Г. Дикий